รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยา

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 ยาแผนปัจจุบัน
 • 1. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์( 63 )
 • 2. แบบแสดงแผนที่ของร้านยา( 72 )
 • 3. แบบแสดงแผนผังภายในร้านยา( 63 )
 • 4. คำรับรองของผู้รับอนุญาตที่จะให้เภสัชกรอยู่ประจำตลอดเวลา( 67 )
 • 5. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 79 )
 • 6. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงเภสัชกร( 91 )
 • 7. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงอื่นๆ( 87 )
 • 8. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนผู้ดำเนินการนิติบุคคล( 102 )
 • 9. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 80 )
 • 10. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่( 59 )
 • 11. แบบแสดงภาพถ่ายประกอบการย้ายสถานที่( 66 )
 • 12. แบบตรวจเอกสาร-ย้ายเพิ่มลดสถานที่( 89 )
 • 13. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการกรณีนิติบุคคล( 94 )
 • 14. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน( 95 )
 • 15. ขย 17 ขอแก้ไขใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 123 )
 • 16. ขย 16 ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 122 )
 • 17. แจ้งเลิกกิจการ นิติบุคคล( 50 )
 • 18. แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา( 71 )
 • 19. แจ้งเลิก ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 68 )
 • 20. ขย.1-คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 92 )
 • 21. ขย.14-คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 93 )
 • 22. ชุดคำขออนุญาตเปิดร้านยา รายใหม่( 44 )