รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยา

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 ยาแผนโบราณ
 • 1. ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนโบราณ( - )
 • 2. การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชง - กัญชาเป็นส่วนประกอบ( 22 )
 • 3. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 74 )
 • 4. คำขอเปลี่ยนรูปแบบใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 50 )
 • 5. การขออนุญาต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 200 )
 • 6. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายนำสั่งยาแผนโบราณ( 136 )
 • 7. ยบ.3-บัญชีรายชื่อวัตถุดิบ( 133 )
 • 8. ยบ.12-คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแผนโบราณ( 144 )
 • 9. ยบ9-บัญชีการนำหรือสั่งยาแผนโบราณ( 120 )
 • 10. ยบ.14-คำขอใบแทนใบอนุญาตย้ายสถานที่ยาแผนโบราณ( 122 )
 • 11. ยบ.16-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาแผนโบราณ( 153 )
 • 12. ยบ.1-คำขออนุญาตผลิต ขายหรือนำสั่งยาแผนโบราณ( 123 )
 • 13. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระท่อม( 22 )