รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยาเสพติด

ยาเสพติด(ดาวน์โหลด)
 ยาเสพติดให้โทษประเภท 5
  • 1. การขออนุญาตปลูก กัญชง( 393 )
  • 2. กลุ่ม Open chat สำหรับผู้ประกอบการ กัญชา และกัญชง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ อย.)( 189 )
  • 3. คำแนะนำการยื่นขออนุญาต สกัด กัญชง( 308 )
  • 4. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 213 )
  • 5. ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต(สารสกัด)กัญชา ทางระบบสารสนเทศ (e-Submission)( 243 )
  • 6. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 217 )
  • 7. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 147 )
  • 8. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 449 )