รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยาเสพติด

ยาเสพติด(ดาวน์โหลด)
 ยาเสพติดให้โทษประเภท 5
  • 1. การขออนุญาตปลูก กัญชง( 150 )
  • 2. กลุ่ม Open chat สำหรับผู้ประกอบการ กัญชา และกัญชง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ อย.)( 93 )
  • 3. คำแนะนำการยื่นขออนุญาต สกัด กัญชง( 93 )
  • 4. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 66 )
  • 5. ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต(สารสกัด)กัญชา ทางระบบสารสนเทศ (e-Submission)( 67 )
  • 6. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 48 )
  • 7. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 13 )
  • 8. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 282 )