กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

@111swfxd อย. สุราษฎร์ธานี

 วิดีโอประชาสัมพันธ์

เอกสาร แบบฟอร์ม

เอกสารทั้งหมด
  • รวม
  • ยา
  • ยาเสพติด
  • วัตถุออกฤทธิ์
  • อาหาร
  • คลินิกเอกชน
  • นวดและสปา
  • เครื่องสำอาง
  • เครื่องมือแพทย์
  • ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี(กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ) เลขที่ 8 ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

อีเมล์:

fdasurat84@gmail.com

โทรศัพท์:

077 - 272784 ต่อ 222
077 - 283703
โทรสาร: 077 - 281263