รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

คลินิกเอกชน

คลินิกเอกชน(ดาวน์โหลด)
 ขอใหม่
  • 1. ชุดคำขอเปิดสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 31 )
  • 2. รายการเอกสารในการขออนุญาตเปิดคลินิก( 125 )
  • 3. แบบ สพ.1 คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 108 )
  • 4. แบบ สพ.2 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 110 )
  • 5. แบบ สพ.3 คำขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 99 )
  • 6. แบบ สพ.4 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 94 )
  • 7. แบบ สพ.5 คำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล( 103 )
  • 8. แบบ สพ.6 หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ( 120 )
  • 9. แบบ สพ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล( 124 )
  • 10. การขออนุญาตโฆษณาสถานพยาบาล( 13 )