รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยา

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
 • 1. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการยา วัตถุเสพติด( 420 )
 • 2. link เอกสารจากกองยา( 172 )
 •  ยาแผนปัจจุบัน
 • 1. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์( 63 )
 • 2. แบบแสดงแผนที่ของร้านยา( 72 )
 • 3. แบบแสดงแผนผังภายในร้านยา( 63 )
 • 4. คำรับรองของผู้รับอนุญาตที่จะให้เภสัชกรอยู่ประจำตลอดเวลา( 67 )
 • 5. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 79 )
 • 6. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงเภสัชกร( 91 )
 • 7. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงอื่นๆ( 87 )
 • 8. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนผู้ดำเนินการนิติบุคคล( 102 )
 • 9. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 80 )
 • 10. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่( 59 )
 • 11. แบบแสดงภาพถ่ายประกอบการย้ายสถานที่( 66 )
 • 12. แบบตรวจเอกสาร-ย้ายเพิ่มลดสถานที่( 89 )
 • 13. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการกรณีนิติบุคคล( 94 )
 • 14. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน( 94 )
 • 15. ขย 17 ขอแก้ไขใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 123 )
 • 16. ขย 16 ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 122 )
 • 17. แจ้งเลิกกิจการ นิติบุคคล( 50 )
 • 18. แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา( 71 )
 • 19. แจ้งเลิก ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 68 )
 • 20. ขย.1-คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 92 )
 • 21. ขย.14-คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 93 )
 • 22. ชุดคำขออนุญาตเปิดร้านยา รายใหม่( 44 )
 •  ยาแผนโบราณ
 • 1. ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนโบราณ( - )
 • 2. ยบ.1-คำขออนุญาตผลิต ขายหรือนำสั่งยาแผนโบราณ( 66 )
 • 3. ยบ.16-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาแผนโบราณ( 95 )
 • 4. ยบ.14-คำขอใบแทนใบอนุญาตย้ายสถานที่ยาแผนโบราณ( 63 )
 • 5. ยบ9-บัญชีการนำหรือสั่งยาแผนโบราณ( 62 )
 • 6. ยบ.12-คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแผนโบราณ( 77 )
 • 7. ยบ.3-บัญชีรายชื่อวัตถุดิบ( 72 )
 • 8. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายนำสั่งยาแผนโบราณ( 62 )
 • 9. การขออนุญาต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 81 )
 •  โฆษณายา
 • 1. คำขออนุญาตโฆษณายา( 62 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตโฆษณายา( 64 )
 • 3. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่1)( 61 )
 • 4. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่2)( 59 )
 • 5. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่3)( 68 )
 •  แบบตรวจสถานที่
 • 1. แบบประเมินร้านขายยา รายใหม่( 43 )
 • 2. แบบบันทึกการตรวจร้านขายยา GPP ขย.1( 51 )
 • 3. แบบบันทึกตรวจเฝ้าระวังร้านขายยา( 47 )
 • 4. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.2( - )
 • 5. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.3( - )
 • 6. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.4( - )