รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยาเสพติด

ยาเสพติด(ดาวน์โหลด)
 ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
 • 1. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 17 )
 • 2. ขอรับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษ 2 ต่ออายุและใบแทน( 59 )
 • 3. ยส2-จ คำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทน ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ 2( 66 )
 • 4. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ( 57 )
 • 5. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 59 )
 • 6. ยส2-1 คำขอซื้อยาเสพติดให้โทษประเภท2( 57 )
 • 7. ยส2-2ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2( 52 )
 • 8. บยส2-1-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย( 54 )
 • 9. บยส2-2-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อวิจัย( 56 )
 • 10. บยส2-4-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2ผู้รับอนุญาตครอบครองยส2( 56 )
 • 11. รยส2-เดือน-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2 ประจำเดือน( 59 )
 • 12. รยส2-ปี-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ประจำปี( 58 )