รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท(ดาวน์โหลด)
 ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 3,4-ในร้านยา
 • 1. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 15 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-คำขอรับใบอนุญาตรายใหม่ -ขวจ-3,4 ร้านยา( 71 )
 • 3. ขวจ3,4-1 คำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทน สถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4ในร้านขายยา( 154 )
 • 4. ขวจ3,4-3 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4ในร้านขายยา( 64 )
 • 5. วจม30ม43 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 69 )
 • 6. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 70 )
 • 7. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 64 )
 • 8. คำรับรองของผู้รับอนุญาตและเภสัชกร( 53 )
 • 9. บวจ3,4ข บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ( 66 )
 • 10. บวจ3,4ขพ บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4 รายบุคคล( 58 )
 • 11. บวจ3,4ซ บัญชีซื้อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4( 59 )
 • 12. รวจ3,4เดือน-รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายเดือน( 63 )
 • 13. รวจ3,4ปี-รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายปี( 62 )