รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

บริหารเวชภัณฑ์(ดาวน์โหลด)
 • 1. คู่มือการใช้ยาในรพ.สต. จ.สฎ.-2020( 104 )
 • 2. แบบตรวจสอบภายในปี 2563-การบริหารจัดการเวชภัณฑ์( - )
 • 3. คู่มือคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด( 75 )
 • RDU ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล(ดาวน์โหลด)
 • 1. แบบรายงานมูลค่าประหยัดจากการดำเนินงานRDU-จ.สฎ.( 74 )
 • 2. แบบเก็บข้อมูลมูลค่าประหยัดRDU( 82 )
 • เภสัชกรรมปฐมภูมิ(ดาวน์โหลด)
 • 1. คู่มือรพ.สต.ติดดาว 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข( 97 )
 • 2. คู่มือดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในรพ.สต.ติดดาว ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 256 )
 • อัตรากำลัง(ดาวน์โหลด)

  อาหารปลอดภัย (Food safety)(ดาวน์โหลด)

  คู่มือสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่งานพรบ.(ดาวน์โหลด)
   ยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์
   อาหาร
   สถานพยาบาล นวด สปา

  ตัวชี้วัด การนิเทศ รายงานประจำปี นโยบาย(ดาวน์โหลด)
 • 1. 2566-ตัวชี้วัดตรวจราชการ( 10 )
 • 2. 2566-KPI template ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1( 8 )
 • 3. 2566-กิจกรรมและตัววัดของอย.ปี2566( 8 )
 • 4. 2565-รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข( 71 )
 • 5. 2563-เล่มแผนตรวจราชการปี 2563 รายประเด็น( 90 )
 • 6. 2563-แผนตรวจราชการปี 2563( 88 )
 • 7. 2563-ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2563( 266 )
 • 8. 2562-แบบสรุปโครงการตามแผนปี 2562( 93 )
 • 9. 2562-รายงานประจำปี 2562 งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สฎ.( 273 )
 • คำสั่งคณะกรรมการต่างๆ(ดาวน์โหลด)
 • 1. คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2563( 109 )
 • 2. คำสั่งคณะกรรมการ safety alert จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 106 )
 • 3. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนางานเภสัชกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 299 )
 • 4. คำสั่งคณะกรรมการ service plan จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 108 )
 • พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.น้อย บวร.ร. อสม.(ดาวน์โหลด)

  อื่นๆ(ดาวน์โหลด)
 • 1. แบบคำขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบSkynet( 19 )
 • 2. หนังสือรักษาความลับ( 16 )
 • 3. คู่มือการขอบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่( 21 )
 • 4. คู่มือการขอบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่( 18 )
 • 5. ระบบออกบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ OPM( 11 )