รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

บริหารเวชภัณฑ์(ดาวน์โหลด)
 • 1. คู่มือการใช้ยาในรพ.สต. จ.สฎ.-2020( 65 )
 • 2. แบบตรวจสอบภายในปี 2563-การบริหารจัดการเวชภัณฑ์( - )
 • 3. คู่มือคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด( 54 )
 • RDU ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล(ดาวน์โหลด)
 • 1. แบบรายงานมูลค่าประหยัดจากการดำเนินงานRDU-จ.สฎ.( 55 )
 • 2. แบบเก็บข้อมูลมูลค่าประหยัดRDU( 64 )
 • เภสัชกรรมปฐมภูมิ(ดาวน์โหลด)
 • 1. คู่มือรพ.สต.ติดดาว 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข( 64 )
 • 2. คู่มือดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในรพ.สต.ติดดาว ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 166 )
 • อัตรากำลัง(ดาวน์โหลด)

  อาหารปลอดภัย (Food safety)(ดาวน์โหลด)

  คู่มือสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่งานพรบ.(ดาวน์โหลด)
   ยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์
   อาหาร
   สถานพยาบาล นวด สปา

  ตัวชี้วัด การนิเทศ รายงานประจำปี นโยบาย(ดาวน์โหลด)
 • 1. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2563( 233 )
 • 2. แผนตรวจราชการปี 2563( 54 )
 • 3. รายงานประจำปี 2562 งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สฎ.( 118 )
 • 4. 2563-เล่มแผนตรวจราชการปี 2563 รายประเด็น( 59 )
 • 5. 2562-แบบสรุปโครงการตามแผนปี 2562( 61 )
 • 6. 2565-รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข( 50 )
 • คำสั่งคณะกรรมการต่างๆ(ดาวน์โหลด)
 • 1. คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2563( 65 )
 • 2. คำสั่งคณะกรรมการ safety alert จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 59 )
 • 3. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนางานเภสัชกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 253 )
 • 4. คำสั่งคณะกรรมการ service plan จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 67 )
 • พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.น้อย บวร.ร. อสม.(ดาวน์โหลด)

  อื่นๆ(ดาวน์โหลด)