รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ตัวชี้วัด การนิเทศ รายงานประจำปี นโยบาย

ตัวชี้วัด การนิเทศ รายงานประจำปี นโยบาย(ดาวน์โหลด)
  • 1. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2563( 233 )
  • 2. แผนตรวจราชการปี 2563( 54 )
  • 3. รายงานประจำปี 2562 งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สฎ.( 118 )
  • 4. 2563-เล่มแผนตรวจราชการปี 2563 รายประเด็น( 59 )
  • 5. 2562-แบบสรุปโครงการตามแผนปี 2562( 61 )
  • 6. 2565-รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข( 50 )