รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
 • 1. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการ ยา-วัตถุเสพติด( 53 )
 • 2. ตัวอย่างการกรอกใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4-นิติบุคคล( 63 )
 • 3. Esubmission-คู่มือการต่ออายุวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2( 57 )
 • 4. Esubmission-คู่มือการขอใบแทนวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด( 60 )
 • 5. Esubmission-คู่มือการแจ้งเปิดสิทธิ์( 63 )
 • 6. esubmission-คู่มือการขออนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สำหรับผู้ประกอบการ( 63 )
 • 7. Esubmission-คู่มือขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์2-สถานพยาบาลภาครัฐ( 60 )
 • 8. Esubmission-คู่มือขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์2-สถานพยาบาลเอกชน( 57 )
 • 9. Esubmission-คู่มือขอครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4( 64 )
 • 10. สรุปการใช้แบบฟอร์มคำขออนุุญาตวัตถุเสพติด( 62 )
 • 11. ตัวอย่างการกรอกใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4-บุคคลธรรมดา( 65 )
 •  ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2-ในสถานพยาบาล
 • 1. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 21 )
 • 2. ชุดคำขอ-ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สถานพยาบาลภาคเอกชน( 61 )
 • 3. ชุดคำขอ-ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สถานพยาบาลภาครัฐ( 58 )
 • 4. ขวจ2-1-คำขอใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทนขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2( 61 )
 • 5. ขวจ2-3-คำขอย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2( 63 )
 • 6. วจม30ม43-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 56 )
 • 7. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 60 )
 • 8. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 60 )
 • 9. ขวจ2-4 คำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2( 86 )
 • 10. บวจ2ขพ-บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2รายบุคคล( 233 )
 • 11. รขจ2เดือน-รายงานขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2 รายเดือน( 60 )
 • 12. รขจ2ปี-รายงานการขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 รายปี( 62 )
 •  ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท3,4-สถานพยาบาล
 • 1. ชุดคำขอ-อนุญาตรายใหม่ต่ออายุใบแทนครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3หรือ4( 70 )
 • 2. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 69 )
 • 3. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 61 )
 • 4. รวจ3,4-ปี รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3,4 รายปี( 61 )
 • 5. รวจ3,4-เดือน รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายเดือน( 54 )
 • 6. บวจ-คค1 บัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายบุคคล( 61 )
 • 7. วจม30ม43-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 114 )
 • 8. ควจ234-3 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง เพิ่มสถานที่เก็บ( 60 )
 • 9. ควจ234-1 คำขอรับอนุญาตรายใหม่ ต่ออายุ ใบแทนครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4( 63 )
 • 10. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 17 )
 •  ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 3,4-ในร้านยา
 • 1. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 15 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-คำขอรับใบอนุญาตรายใหม่ -ขวจ-3,4 ร้านยา( 71 )
 • 3. ขวจ3,4-1 คำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทน สถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4ในร้านขายยา( 154 )
 • 4. ขวจ3,4-3 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4ในร้านขายยา( 64 )
 • 5. วจม30ม43 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 69 )
 • 6. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 70 )
 • 7. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 64 )
 • 8. คำรับรองของผู้รับอนุญาตและเภสัชกร( 53 )
 • 9. บวจ3,4ข บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ( 66 )
 • 10. บวจ3,4ขพ บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4 รายบุคคล( 58 )
 • 11. บวจ3,4ซ บัญชีซื้อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4( 59 )
 • 12. รวจ3,4เดือน-รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายเดือน( 63 )
 • 13. รวจ3,4ปี-รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายปี( 62 )