รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยาเสพติด

ยาเสพติด(ดาวน์โหลด)
 ยาเสพติดให้โทษประเภท 5
  • 1. ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต(สารสกัด)กัญชา ทางระบบสารสนเทศ (e-Submission)( - )
  • 2. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 15 )
  • 3. คำแนะนำการยื่นขออนุญาต สกัด กัญชง( 27 )
  • 4. กลุ่ม Open chat สำหรับผู้ประกอบการ กัญชา และกัญชง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ อย.)( 21 )
  • 5. การขออนุญาตปลูก กัญชง( 57 )
  • 6. การขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อการศึกษา/วิจัย( 26 )
  • 7. ผู้รับอนุญาตจำหน่ายกัญชา( 90 )
  • 8. การยื่นขอรับอนุญาต ปลูก กัญชา( 78 )
  • 9. การขออนุญาตปลูกกัญชา และกัญชง( 52 )
  • 10. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 194 )