รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยาเสพติด

ยาเสพติด(ดาวน์โหลด)
 ยาเสพติดให้โทษประเภท 5
 • 1. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 28 )
 • 2. ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต(สารสกัด)กัญชา ทางระบบสารสนเทศ (e-Submission)( 43 )
 • 3. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 45 )
 • 4. คำแนะนำการยื่นขออนุญาต สกัด กัญชง( 67 )
 • 5. กลุ่ม Open chat สำหรับผู้ประกอบการ กัญชา และกัญชง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ อย.)( 38 )
 • 6. การขออนุญาตปลูก กัญชง( 117 )
 • 7. การขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อการศึกษา/วิจัย( 53 )
 • 8. ผู้รับอนุญาตจำหน่ายกัญชา( 184 )
 • 9. การยื่นขอรับอนุญาต ปลูก กัญชา( 162 )
 • 10. การขออนุญาตปลูกกัญชา และกัญชง( 85 )
 • 11. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 247 )