รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
 • 1. หนังสือเเจ้งขอเข้าใช้งานระบบ Skynet( 6092 )
 • 2. การเข้าใช้งานระบบ Skynet ระบบยา( 329 )
 • 3. **ใหม่** link เอกสารจากกองยา( 286 )
 • 4. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการยา วัตถุเสพติด( 728 )
 • 5. link เอกสารจากกองยา( 762 )
 •  ยาแผนปัจจุบัน
 • 1. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์( 370 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนผู้ดำเนินการนิติบุคคล( 626 )
 • 3. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 651 )
 • 4. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่( 375 )
 • 5. ชุดคำขออนุญาตเปิดร้านยา รายใหม่( 734 )
 • 6. หนังสือเเจ้งผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ต่ออายุ ในปี 2565( 379 )
 • 7. ​แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา( 211 )
 • 8. แบบ จภก.1 แจ้งการเข้าปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 470 )
 • 9. ชุดคำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน 12-6-66( 272 )
 • 10. ชุดคำขอการย้ายสถานที่ขายยา 12-6-66( 284 )
 • 11. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ขายยา( 255 )
 • 12. ชุดคำขออนุญาตสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 12-6-66( 234 )
 • 13. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์12-6-66( 194 )
 • 14. หนังสือเเจ้งขอเข้าใช้งานระบบ Skynet 12-6-66( 238 )
 • 15. แบบฟอร์ม และคู่มือการตรวจ GPP ในร้านยา( 177 )
 • 16. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงอื่นๆ( 623 )
 • 17. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงเภสัชกร( 730 )
 • 18. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 423 )
 • 19. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการกรณีนิติบุคคล( 585 )
 • 20. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน( 627 )
 • 21. ขย 17 ขอแก้ไขใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 724 )
 • 22. ขย 16 ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 709 )
 • 23. แจ้งเลิกกิจการ นิติบุคคล( 333 )
 • 24. แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา( 449 )
 • 25. แจ้งเลิก ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 589 )
 • 26. ขย.1-คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 669 )
 • 27. ขย.14-คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 771 )
 • 28. แบบตรวจเอกสาร-ย้ายเพิ่มลดสถานที่( 617 )
 • 29. แบบแสดงภาพถ่ายประกอบการย้ายสถานที่( 376 )
 • 30. แบบแสดงแผนที่ของร้านยา( 420 )
 • 31. แบบแสดงแผนผังภายในร้านยา( 392 )
 • 32. คำรับรองของผู้รับอนุญาตที่จะให้เภสัชกรอยู่ประจำตลอดเวลา( 381 )
 • 33. หนังสือต่ออายุร้านยา สำหรับปี 2567( 410 )
 •  ยาแผนโบราณ
 • 1. ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนโบราณ( - )
 • 2. การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชง - กัญชาเป็นส่วนประกอบ( 178 )
 • 3. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 326 )
 • 4. คำขอเปลี่ยนรูปแบบใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 247 )
 • 5. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายนำสั่งยาแผนโบราณ( 339 )
 • 6. ยบ.3-บัญชีรายชื่อวัตถุดิบ( 318 )
 • 7. ยบ.12-คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแผนโบราณ( 323 )
 • 8. ยบ9-บัญชีการนำหรือสั่งยาแผนโบราณ( 298 )
 • 9. ยบ.14-คำขอใบแทนใบอนุญาตย้ายสถานที่ยาแผนโบราณ( 294 )
 • 10. ยบ.16-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาแผนโบราณ( 332 )
 • 11. ยบ.1-คำขออนุญาตผลิต ขายหรือนำสั่งยาแผนโบราณ( 305 )
 • 12. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระท่อม( 168 )
 •  โฆษณายา
 • 1. คำขออนุญาตโฆษณายา( 342 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตโฆษณายา( 365 )
 • 3. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่1)( 363 )
 • 4. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่2)( 309 )
 • 5. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่3)( 309 )
 •  แบบตรวจสถานที่
 • 1. แบบประเมินร้านขายยา รายใหม่( 440 )
 • 2. แบบบันทึกการตรวจร้านขายยา GPP ขย.1( 546 )
 • 3. แบบบันทึกตรวจเฝ้าระวังร้านขายยา( 396 )
 • 4. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.2( 259 )
 • 5. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.3( 251 )
 • 6. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.4( 253 )
 • 7. แบบตรวจสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร รายใหม่( 259 )
 • 8. แบบตรวจสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เฝ้าระวัง( 254 )
 • ยาเสพติด(ดาวน์โหลด)
   คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ
 • 1. แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต วัตถุเสพติด (ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท)( 13125 )
 • 2. ตัวอย่างการกรอกเอกสาร-กรณีหน่วยงานภาครัฐ( 461 )
 • 3. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการยา วัตถุเสพติด( 331 )
 • 4. link กองยาและวัตถุเสพติด( 238 )
 • 5. line ระบบ E-submission กองวัตถุเสพติด( 252 )
 • 6. กฎหมาย เกี่ยวกับ วัตถุเสพติด( 154 )
 •  ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
 • 1. หนังสือเเจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติด ปี 2567( 143 )
 • 2. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 227 )
 • 3. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ยาเสพติดประเภท 2( 901 )
 • 4. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 248 )
 • 5. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 267 )
 • 6. ขอรับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษ 2 ต่ออายุและใบแทน( 361 )
 • 7. ยส2-จ คำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทน ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ 2( 385 )
 • 8. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ( 296 )
 • 9. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 379 )
 • 10. ยส2-1 คำขอซื้อยาเสพติดให้โทษประเภท2( 396 )
 • 11. ยส2-2ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2( 330 )
 • 12. บยส2-1-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย( 336 )
 • 13. บยส2-2-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อวิจัย( 317 )
 • 14. บยส2-4-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2ผู้รับอนุญาตครอบครองยส2( 342 )
 • 15. รยส2-เดือน-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2 ประจำเดือน( 366 )
 • 16. รยส2-ปี-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ประจำปี( 324 )
 •  ยาเสพติดให้โทษประเภท 5
 • 1. การขออนุญาตปลูก กัญชง( 404 )
 • 2. กลุ่ม Open chat สำหรับผู้ประกอบการ กัญชา และกัญชง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ อย.)( 194 )
 • 3. คำแนะนำการยื่นขออนุญาต สกัด กัญชง( 320 )
 • 4. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 224 )
 • 5. ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต(สารสกัด)กัญชา ทางระบบสารสนเทศ (e-Submission)( 256 )
 • 6. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 231 )
 • 7. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 159 )
 • 8. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 463 )
 • วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท(ดาวน์โหลด)
   คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
 • 1. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการ ยา-วัตถุเสพติด( 235 )
 • 2. ตัวอย่างการกรอกใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4-บุคคลธรรมดา( 288 )
 • 3. ตัวอย่างการกรอกใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4-นิติบุคคล( 296 )
 • 4. Esubmission-คู่มือการต่ออายุวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2( 290 )
 • 5. Esubmission-คู่มือการขอใบแทนวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด( 239 )
 • 6. Esubmission-คู่มือการแจ้งเปิดสิทธิ์( 345 )
 • 7. esubmission-คู่มือการขออนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สำหรับผู้ประกอบการ( 216 )
 • 8. Esubmission-คู่มือขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์2-สถานพยาบาลภาครัฐ( 266 )
 • 9. Esubmission-คู่มือขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์2-สถานพยาบาลเอกชน( 250 )
 • 10. Esubmission-คู่มือขอครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4( 385 )
 • 11. สรุปการใช้แบบฟอร์มคำขออนุุญาตวัตถุเสพติด( 312 )
 • 12. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 209 )
 •  ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2-ในสถานพยาบาล
 • 1. หนังสือเเจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติด ปี 2567( 131 )
 • 2. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 199 )
 • 3. หน้าที่ผู้รับอนุญาต วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2( 217 )
 • 4. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 267 )
 • 5. ชุดคำขอ-ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สถานพยาบาลภาคเอกชน( 390 )
 • 6. ชุดคำขอ-ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สถานพยาบาลภาครัฐ( 316 )
 • 7. ขวจ2-1-คำขอใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทนขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2( 320 )
 • 8. ขวจ2-3-คำขอย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2( 416 )
 • 9. วจม30ม43-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 317 )
 • 10. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 309 )
 • 11. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 309 )
 • 12. ขวจ2-4 คำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2( 356 )
 • 13. บวจ2ขพ-บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2รายบุคคล( 466 )
 • 14. รขจ2เดือน-รายงานขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2 รายเดือน( 302 )
 • 15. รขจ2ปี-รายงานการขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 รายปี( 285 )
 •  ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท3,4-สถานพยาบาล
 • 1. ชุดคำขอ-อนุญาตรายใหม่ต่ออายุใบแทนครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3หรือ4( 308 )
 • 2. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 182 )
 • 3. หน้าที่ผู้รับอนุญาต วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 และ 4( 212 )
 • 4. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 231 )
 • 5. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 320 )
 • 6. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 299 )
 • 7. รวจ3,4-ปี รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3,4 รายปี( 301 )
 • 8. รวจ3,4-เดือน รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายเดือน( 291 )
 • 9. บวจ-คค1 บัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายบุคคล( 305 )
 • 10. วจม30ม43-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 426 )
 • 11. ควจ234-3 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง เพิ่มสถานที่เก็บ( 298 )
 • 12. ควจ234-1 คำขอรับอนุญาตรายใหม่ ต่ออายุ ใบแทนครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4( 331 )
 • 13. หนังสือเเจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติด ปี 2567( 146 )
 •  ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 3,4-ในร้านยา
 • 1. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 179 )
 • 2. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 231 )
 • 3. แบบตรวจเอกสาร-คำขอรับใบอนุญาตรายใหม่ -ขวจ-3,4 ร้านยา( 2321 )
 • 4. ขวจ3,4-1 คำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทน สถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4ในร้านขายยา( 383 )
 • 5. ขวจ3,4-3 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4ในร้านขายยา( 298 )
 • 6. วจม30ม43 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 338 )
 • 7. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 315 )
 • 8. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 324 )
 • 9. คำรับรองของผู้รับอนุญาตและเภสัชกร( 325 )
 • 10. บวจ3,4ข บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ( 307 )
 • 11. บวจ3,4ขพ บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4 รายบุคคล( 251 )
 • 12. บวจ3,4ซ บัญชีซื้อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4( 366 )
 • 13. รวจ3,4เดือน-รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายเดือน( 301 )
 • 14. รวจ3,4ปี-รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายปี( 359 )
 • อาหาร(ดาวน์โหลด)
   คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
 • 1. Link ขั้นตอนการใช้งานระบบ e-Submission เพื่อยื่นคำขอเลข อย.ผลิตภัณฑ์อาหาร( 254790 )
 • 2. Link คู่มือการยื่นเอกสารคำขออนุญาตนำเข้าและคำขอที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าต่างๆในระบบ e-Submission( 361 )
 • 3. Link ยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านระบบ e- Submission ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำหรับ สถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหาร ที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด( 218 )
 • 4. เอกสารประกอบการยื่นขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหาร e-submission( 201 )
 • 5. เอกสารการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร( 195 )
 • 6. ขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร( 203 )
 • 7. คู่มือการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร( 135 )
 •  สถานที่ผลิตอาหาร
 • 1. เอกสารประกอบคำขออนุญาตสำหรับการผลิตอาหารสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่( 378 )
 • 2. คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร( 310 )
 • 3. คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)( 336 )
 • 4. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)( 303 )
 • 5. คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4)( 299 )
 • 6. คำขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)( 315 )
 • 7. คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.17)​( 301 )
 • 8. คำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.19)( 308 )
 • 9. ตัวอย่างคำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.19)( 1587 )
 • 10. คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.20)( 310 )
 • 11. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)( 315 )
 • 12. คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)( 316 )
 • 13. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2)( 301 )
 • 14. แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.6) ​( 347 )
 • 15. คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร( 313 )
 • 16. คำชี้แจงการกรอกรายละเอียด( 315 )
 • 17. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สำหรับการพิจารณาประเภทอาหาร (ภาษาไทย)( 324 )
 • 18. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สำหรับการพิจารณาประเภทอาหาร (ภาษาอังกฤษ)( 273 )
 • 19. ใบรับรองแก้ไขคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร / คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร / คำขอแก้ไขรายการทะเบียนอาหาร​( 307 )
 • 20. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ( 321 )
 • 21. แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นคำขอด้านอาหารทางอินเตอร์เน็ต (E-Submission) สำหรับผู้ดำเนินกิจ( 318 )
 • 22. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ​( 306 )
 • 23. แบบขอยกเลิกใบอนุญาต/ เลขสารบบอาหาร( 307 )
 • 24. ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)( 350 )
 • 25. เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1)( 320 )
 • 26. เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สบ.5-2)( 322 )
 • 27. เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ (สบ.5-3)( 292 )
 • 28. เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (สบ.5-4)( 306 )
 • 29. เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ (สบ.5-5)( 308 )
 • 30. แบบฟอร์มคำนวณวัตถุเจือปนอาหาร( 316 )
 • 31. บันทึกคำให้การ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร( 322 )
 • 32. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา( 317 )
 • 33. หนังสือแจ้งความประสงค์จะโฆษณาอาหารโดยเนื้อหาการโฆษณาไม่เข้าลักษณะเป็นคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณข( 313 )
 • 34. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงง( 354 )
 • 35. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงง( 296 )
 • 36. หนังสือขอใช้เลขสถานที่เดิม กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่เปลี่ยนสภาพจากที่ไม่เข้าข่ายโรงงานเป็นสถานที่ผลิตอ( 321 )
 • 37. หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่ผลิตและเก็บอาหาร( 306 )
 • 38. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขประเภทอาหารให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข( 322 )
 • 39. บันทึกคำให้การ กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่ใช้เมล็ดกัญชงเป็นวัตถุดิบ( 310 )
 • 40. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มประเภทอาหาร/กรรมวิธีผลิตอาหารกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่เคยได้รับอ( 296 )
 • 41. บันทึกคำให้การ กรณีใช้สารสกัดแคนนาบิไดออล( 301 )
 • 42. Link ตัวอย่างการจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง( 127 )
 • 43. Link ตัวอย่างการจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารโรงน้ำดื่ม( 193 )
 • 44. Link กองอาหารและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา( 218 )
 • 45. Link การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของกัญชา กัญชง( 257 )
 • 46. Link วิธีการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอ อย. สถานที่ผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 215 )
 •  ผลิตภัณฑ์อาหาร
   สถานที่นำเข้าอาหาร

  คลินิกเอกชน(ดาวน์โหลด)
   ขอใหม่
 • 1. ชุดคำขอเปิดสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 438 )
 • 2. รายการเอกสารในการขออนุญาตเปิดคลินิก( 431 )
 • 3. แบบ สพ.1 คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 362 )
 • 4. แบบ สพ.2 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 356 )
 • 5. แบบ สพ.3 คำขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 321 )
 • 6. แบบ สพ.4 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 320 )
 • 7. แบบ สพ.5 คำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล( 350 )
 • 8. แบบ สพ.6 หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ( 375 )
 • 9. แบบ สพ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล( 375 )
 • 10. การขออนุญาตโฆษณาสถานพยาบาล( 284 )
 •  แก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • 1. แบบ สพ.10 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล( 334 )
 • 2. แบบ สพ.13 คำขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล( 315 )
 • 3. แบบ สพ.14 หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย( 295 )
 • 4. แบบ สพ.16 คำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล( 332 )
 • 5. แบบ สพ.18 คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล( 336 )
 • 6. แบบ สพ.22 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล( 310 )
 •  ขอใบแทน
 • 1. แบบ สพ.15 คำขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล /คำขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล( 328 )
 • 2. แบบ สพ.21 คำขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ( 296 )
 •  แจ้งเลิก
 • 1. แจ้งเลิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล( 256 )
 •  บันทึกการตรวจสถานที่
 • 1. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรม( 251 )
 • 2. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง( 199 )
 • 3. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกทันตกรรม( 177 )
 • 4. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์( 187 )
 • 5. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเทคนิคการแพทย์( 213 )
 • 6. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์( 209 )
 • 7. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนจีน( 232 )
 • 8. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกกิจกรรมบำบัด( 178 )
 • 9. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกก่ายภาพบำบัด( 194 )
 • 10. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกจิตวิทยาคลินิก( 158 )
 • 11. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกรังสีเทคนิค( 207 )
 • 12. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกกายอุปกรณ์( 190 )
 • 13. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก( 189 )
 • 14. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกแก้ไขความผิดปกติของการสื่อสารความหมาย( 169 )
 • 15. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรม(มีไตเทียม)( 170 )
 • 16. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง(มีไตเทียม)( 169 )
 • 17. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย( 198 )
 • 18. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยด้านนวดไทย( 207 )
 • 19. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยด้านผดุงครรภ์ไทย( 193 )
 • 20. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกเวชกรรม( 267 )
 • 21. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง( 229 )
 • 22. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม( 214 )
 • 23. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกทันตกรรม( 238 )
 • 24. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง( 235 )
 • 25. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์( 262 )
 • 26. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกกายภาพบำบัด( 198 )
 • 27. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค( 230 )
 • 28. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก( 199 )
 • 29. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านนวดไทย( 178 )
 • 30. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย( 191 )
 • 31. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์( 185 )
 •  รายงานประจำปี
 • 1. แบบ สพ.23 รายงานประจำปีของสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 537 )
 • สปา และนวดเพื่อสุขภาพ(ดาวน์โหลด)
   สถานประกอบการ
 • 1. แบบตรวจสอบเอกสารคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 508 )
 • 2. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการกรณีนิติบุคคล( 543 )
 • 3. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน( 655 )
 • 4. สพส.1 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 558 )
 • 5. สพส.2 แบบใบรับคำขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 346 )
 • 6. สพส.3 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 338 )
 • 7. สพส.4 คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 330 )
 • 8. สพส.5 คำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรณีผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย( 321 )
 • 9. สพส.6 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 276 )
 • 10. สพส.7 คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 444 )
 • 11. สพส.17 แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 406 )
 • 12. สพส.18 หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม( 321 )
 • 13. คำขอแจ้งยกเลิกกิจการ( 343 )
 •  บุคลากร
 • 1. สพส.8 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 406 )
 • 2. สพส.9 แบบใบรับคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 321 )
 • 3. สพส.10 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 282 )
 • 4. สพส.11 คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 306 )
 • 5. หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 351 )
 • 6. สพส.12 คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 390 )
 • 7. สพส.13 แบบรับคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 323 )
 • 8. สพส.15 คำขอรับใบแทนใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 291 )
 • 9. สพส.16 คำขอแก้ไขรายการในใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 315 )
 • 10. สพส.19 ทะเบียนประวัติผู้รับบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการสปา( 331 )
 • 11. คำขอยกเลิกและเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสปา( 423 )
 •  คู่มือสำหรับประชาชน
 • 1. คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 448 )
 • 2. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 370 )
 • 3. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 319 )
 • 4. คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นขอรับรองหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ( 335 )
 •  แบบตรวจมาตฐานสถานประกอบการ
 • 1. แบบตรวจมาตรฐาน กิจการสปา( 535 )
 • 2. แบบตรวจมาตรฐาน กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม( 422 )
 • เครื่องสำอาง(ดาวน์โหลด)
 • 1. ชุดคำขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดในคลินิกเอกชน( 4 )
 • เครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตราย(ดาวน์โหลด)

  ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ดาวน์โหลด)
 • 1. คู่มือ รอบรู้ป้องกันภัยสุขภาพ( 566 )
 • 2. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระท่อม( 296 )
 • 3. การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชง - กัญชาเป็นส่วนประกอบ( 524 )
 • 4. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระท่อม( 336 )
 • ต่ออายุประจำปี(ดาวน์โหลด)
   คำแนะนำการต่ออายุใบอนุญาต
   ยา
   อาหาร
   วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด
   สถานพยาบาล