รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
 • 1. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการ ยา-วัตถุเสพติด( 53 )
 • 2. ตัวอย่างการกรอกใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4-นิติบุคคล( 63 )
 • 3. Esubmission-คู่มือการต่ออายุวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2( 57 )
 • 4. Esubmission-คู่มือการขอใบแทนวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด( 60 )
 • 5. Esubmission-คู่มือการแจ้งเปิดสิทธิ์( 63 )
 • 6. esubmission-คู่มือการขออนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สำหรับผู้ประกอบการ( 63 )
 • 7. Esubmission-คู่มือขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์2-สถานพยาบาลภาครัฐ( 60 )
 • 8. Esubmission-คู่มือขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์2-สถานพยาบาลเอกชน( 57 )
 • 9. Esubmission-คู่มือขอครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4( 64 )
 • 10. สรุปการใช้แบบฟอร์มคำขออนุุญาตวัตถุเสพติด( 62 )
 • 11. ตัวอย่างการกรอกใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4-บุคคลธรรมดา( 65 )