รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยา

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 ยาแผนโบราณ
  • 1. ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนโบราณ( - )
  • 2. ยบ.1-คำขออนุญาตผลิต ขายหรือนำสั่งยาแผนโบราณ( 66 )
  • 3. ยบ.16-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาแผนโบราณ( 95 )
  • 4. ยบ.14-คำขอใบแทนใบอนุญาตย้ายสถานที่ยาแผนโบราณ( 63 )
  • 5. ยบ9-บัญชีการนำหรือสั่งยาแผนโบราณ( 62 )
  • 6. ยบ.12-คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแผนโบราณ( 77 )
  • 7. ยบ.3-บัญชีรายชื่อวัตถุดิบ( 72 )
  • 8. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายนำสั่งยาแผนโบราณ( 63 )
  • 9. การขออนุญาต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 81 )