รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยา

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 ยาแผนโบราณ
 • 1. ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนโบราณ( - )
 • 2. คำขอเปลี่ยนรูปแบบใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 24 )
 • 3. การขออนุญาต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 148 )
 • 4. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายนำสั่งยาแผนโบราณ( 108 )
 • 5. ยบ.3-บัญชีรายชื่อวัตถุดิบ( 111 )
 • 6. ยบ.12-คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแผนโบราณ( 116 )
 • 7. ยบ9-บัญชีการนำหรือสั่งยาแผนโบราณ( 97 )
 • 8. ยบ.14-คำขอใบแทนใบอนุญาตย้ายสถานที่ยาแผนโบราณ( 98 )
 • 9. ยบ.16-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาแผนโบราณ( 129 )
 • 10. ยบ.1-คำขออนุญาตผลิต ขายหรือนำสั่งยาแผนโบราณ( 98 )
 • 11. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 23 )