รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยา

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
  • 1. หนังสือเเจ้งขอเข้าใช้งานระบบ Skynet(6,151)
  • 2. การเข้าใช้งานระบบ Skynet ระบบยา(369)
  • 3. **ใหม่** link เอกสารจากกองยา(545)
  • 4. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการยา วัตถุเสพติด(755)
  • 5. link เอกสารจากกองยา(831)