รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยา

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
  • 1. หนังสือเเจ้งขอเข้าใช้งานระบบ Skynet( 189 )
  • 2. การเข้าใช้งานระบบ Skynet ระบบยา( 54 )
  • 3. **ใหม่** link เอกสารจากกองยา( 31 )
  • 4. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการยา วัตถุเสพติด( 541 )
  • 5. link เอกสารจากกองยา( 439 )