สถานประกอบการ(*กำลังปรับปรุงรายชื่อสถานประกอบให้เป็นปัจจุบัน)

สถานประกอบการ

จำนวน 585 แห่ง

ยา

จำนวน 472 แห่ง

อาหาร

จำนวน 577 แห่ง

สถานพยาบาล

จำนวน - แห่ง

เครื่องสำอาง

จำนวน - แห่ง

วัตถุอันตราย

จำนวน - แห่ง

เครื่องมือแพทย์