รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

RDU ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล

RDU ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล(ดาวน์โหลด)
  • 1. แบบรายงานผลงานRDU-งานคุ้มครองผู้บริโภครอบ 6 เดือน อำเภอและรพ.สต.( 180 )
  • 2. CPG การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 939 )
  • 3. สรุปผลการดำเนินงาน RDU จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565( 187 )
  • 4. แนวทางดำเนินงาน rdu province ปี 2566( 516 )
  • 5. คู่มือการดำเนินงาน suratthani RDU district และจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน 2566( 278 )
  • 6. flowchart ประเมินภาคเอกชนเมืองคนดี รวม QR code ครัวเรือน ร้านชำ ร้านยา คลินิกเอกชน( 199 )
  • 7. แบบประเมินตนเอง rdu comunity ระดับอำเภอ( 707 )
  • 8. แบบประเมินร้านชำเมืองคนดี( 369 )
  • 9. แบบเก็บข้อมูลมูลค่าประหยัดRDU( 217 )
  • 10. แบบรายงานมูลค่าประหยัดจากการดำเนินงานRDU-จ.สฎ.( 212 )