รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

RDU ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล

RDU ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล(ดาวน์โหลด)
  • 1. แนวทางดำเนินงาน rdu province ปี 2566( 222 )
  • 2. คู่มือการดำเนินงาน suratthani RDU district และจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน 2566( 93 )
  • 3. flowchart ประเมินภาคเอกชนเมืองคนดี รวม QR code ครัวเรือน ร้านชำ ร้านยา คลินิกเอกชน( 25 )
  • 4. แบบประเมินตนเอง rdu comunity ระดับอำเภอ( 115 )
  • 5. แบบประเมินร้านชำเมืองคนดี( 48 )
  • 6. แบบเก็บข้อมูลมูลค่าประหยัดRDU( 91 )
  • 7. แบบรายงานมูลค่าประหยัดจากการดำเนินงานRDU-จ.สฎ.( 84 )