รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
 • 1. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการยา วัตถุเสพติด( 503 )
 • 2. link เอกสารจากกองยา( 328 )
 •  ยาแผนปัจจุบัน
 • 1. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์( 134 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 201 )
 • 3. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงเภสัชกร( 231 )
 • 4. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงอื่นๆ( 229 )
 • 5. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนผู้ดำเนินการนิติบุคคล( 229 )
 • 6. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 218 )
 • 7. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่( 120 )
 • 8. ชุดคำขออนุญาตเปิดร้านยา รายใหม่( 345 )
 • 9. หนังสือเเจ้งผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ต่ออายุ ในปี 2565( 126 )
 • 10. ​แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา( 43 )
 • 11. แบบ จภก.1 แจ้งการเข้าปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 57 )
 • 12. ชุดคำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน( 44 )
 • 13. ชุดคำขอการย้ายสถานที่ขายยา( 39 )
 • 14. คำรับรองของผู้รับอนุญาตที่จะให้เภสัชกรอยู่ประจำตลอดเวลา( 141 )
 • 15. แบบแสดงแผนผังภายในร้านยา( 146 )
 • 16. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการกรณีนิติบุคคล( 232 )
 • 17. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน( 240 )
 • 18. ขย 17 ขอแก้ไขใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 317 )
 • 19. ขย 16 ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 360 )
 • 20. แจ้งเลิกกิจการ นิติบุคคล( 114 )
 • 21. แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา( 162 )
 • 22. แจ้งเลิก ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 183 )
 • 23. ขย.1-คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 286 )
 • 24. ขย.14-คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 217 )
 • 25. แบบตรวจเอกสาร-ย้ายเพิ่มลดสถานที่( 243 )
 • 26. แบบแสดงภาพถ่ายประกอบการย้ายสถานที่( 151 )
 • 27. แบบแสดงแผนที่ของร้านยา( 150 )
 • 28. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ขายยา( 39 )
 •  ยาแผนโบราณ
 • 1. ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนโบราณ( - )
 • 2. การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชง - กัญชาเป็นส่วนประกอบ( 22 )
 • 3. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 74 )
 • 4. คำขอเปลี่ยนรูปแบบใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 50 )
 • 5. การขออนุญาต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 200 )
 • 6. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายนำสั่งยาแผนโบราณ( 136 )
 • 7. ยบ.3-บัญชีรายชื่อวัตถุดิบ( 133 )
 • 8. ยบ.12-คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแผนโบราณ( 144 )
 • 9. ยบ9-บัญชีการนำหรือสั่งยาแผนโบราณ( 120 )
 • 10. ยบ.14-คำขอใบแทนใบอนุญาตย้ายสถานที่ยาแผนโบราณ( 122 )
 • 11. ยบ.16-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาแผนโบราณ( 153 )
 • 12. ยบ.1-คำขออนุญาตผลิต ขายหรือนำสั่งยาแผนโบราณ( 123 )
 • 13. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระท่อม( 22 )
 •  โฆษณายา
 • 1. คำขออนุญาตโฆษณายา( 134 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตโฆษณายา( 179 )
 • 3. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่1)( 176 )
 • 4. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่2)( 123 )
 • 5. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่3)( 135 )
 •  แบบตรวจสถานที่
 • 1. แบบประเมินร้านขายยา รายใหม่( 127 )
 • 2. แบบบันทึกการตรวจร้านขายยา GPP ขย.1( 130 )
 • 3. แบบบันทึกตรวจเฝ้าระวังร้านขายยา( 133 )
 • 4. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.2( 61 )
 • 5. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.3( 55 )
 • 6. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.4( 58 )
 • 7. แบบตรวจสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร รายใหม่( 48 )
 • 8. แบบตรวจสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เฝ้าระวัง( 42 )
 • ยาเสพติด(ดาวน์โหลด)
   คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ
 • 1. แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต วัตถุเสพติด (ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท)( 470 )
 • 2. ตัวอย่างการกรอกเอกสาร-กรณีหน่วยงานภาครัฐ( 252 )
 • 3. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการยา วัตถุเสพติด( 145 )
 • 4. link กองยาและวัตถุเสพติด( 102 )
 • 5. line ระบบ E-submission กองวัตถุเสพติด( 97 )
 • 6. กฎหมาย เกี่ยวกับ วัตถุเสพติด( 69 )
 •  ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
 • 1. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 19 )
 • 2. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ยาเสพติดประเภท 2( 151 )
 • 3. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 66 )
 • 4. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 80 )
 • 5. ขอรับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษ 2 ต่ออายุและใบแทน( 143 )
 • 6. ยส2-จ คำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทน ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ 2( 162 )
 • 7. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ( 131 )
 • 8. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 157 )
 • 9. ยส2-1 คำขอซื้อยาเสพติดให้โทษประเภท2( 148 )
 • 10. ยส2-2ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2( 133 )
 • 11. บยส2-1-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย( 143 )
 • 12. บยส2-2-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อวิจัย( 127 )
 • 13. บยส2-4-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2ผู้รับอนุญาตครอบครองยส2( 136 )
 • 14. รยส2-เดือน-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2 ประจำเดือน( 147 )
 • 15. รยส2-ปี-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ประจำปี( 134 )
 •  ยาเสพติดให้โทษประเภท 5
 • 1. การขออนุญาตปลูก กัญชง( 150 )
 • 2. กลุ่ม Open chat สำหรับผู้ประกอบการ กัญชา และกัญชง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ อย.)( 93 )
 • 3. คำแนะนำการยื่นขออนุญาต สกัด กัญชง( 93 )
 • 4. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 66 )
 • 5. ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต(สารสกัด)กัญชา ทางระบบสารสนเทศ (e-Submission)( 67 )
 • 6. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 48 )
 • 7. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 13 )
 • 8. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 282 )
 • วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท(ดาวน์โหลด)
   คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
 • 1. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการ ยา-วัตถุเสพติด( 85 )
 • 2. ตัวอย่างการกรอกใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4-บุคคลธรรมดา( 129 )
 • 3. ตัวอย่างการกรอกใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4-นิติบุคคล( 118 )
 • 4. Esubmission-คู่มือการต่ออายุวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2( 117 )
 • 5. Esubmission-คู่มือการขอใบแทนวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด( 99 )
 • 6. Esubmission-คู่มือการแจ้งเปิดสิทธิ์( 154 )
 • 7. esubmission-คู่มือการขออนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สำหรับผู้ประกอบการ( 94 )
 • 8. Esubmission-คู่มือขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์2-สถานพยาบาลภาครัฐ( 113 )
 • 9. Esubmission-คู่มือขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์2-สถานพยาบาลเอกชน( 111 )
 • 10. Esubmission-คู่มือขอครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4( 247 )
 • 11. สรุปการใช้แบบฟอร์มคำขออนุุญาตวัตถุเสพติด( 117 )
 • 12. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 44 )
 •  ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2-ในสถานพยาบาล
 • 1. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 15 )
 • 2. หน้าที่ผู้รับอนุญาต วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2( 25 )
 • 3. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 86 )
 • 4. ชุดคำขอ-ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สถานพยาบาลภาคเอกชน( 181 )
 • 5. ชุดคำขอ-ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สถานพยาบาลภาครัฐ( 129 )
 • 6. ขวจ2-1-คำขอใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทนขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2( 142 )
 • 7. ขวจ2-3-คำขอย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2( 244 )
 • 8. วจม30ม43-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 136 )
 • 9. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 129 )
 • 10. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 131 )
 • 11. ขวจ2-4 คำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2( 163 )
 • 12. บวจ2ขพ-บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2รายบุคคล( 295 )
 • 13. รขจ2เดือน-รายงานขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2 รายเดือน( 126 )
 • 14. รขจ2ปี-รายงานการขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 รายปี( 128 )
 •  ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท3,4-สถานพยาบาล
 • 1. ชุดคำขอ-อนุญาตรายใหม่ต่ออายุใบแทนครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3หรือ4( 134 )
 • 2. หน้าที่ผู้รับอนุญาต วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 และ 4( 26 )
 • 3. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 73 )
 • 4. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 127 )
 • 5. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 120 )
 • 6. รวจ3,4-ปี รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3,4 รายปี( 121 )
 • 7. รวจ3,4-เดือน รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายเดือน( 111 )
 • 8. บวจ-คค1 บัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายบุคคล( 129 )
 • 9. วจม30ม43-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 237 )
 • 10. ควจ234-3 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง เพิ่มสถานที่เก็บ( 122 )
 • 11. ควจ234-1 คำขอรับอนุญาตรายใหม่ ต่ออายุ ใบแทนครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4( 167 )
 • 12. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 10 )
 •  ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 3,4-ในร้านยา
 • 1. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 10 )
 • 2. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 78 )
 • 3. แบบตรวจเอกสาร-คำขอรับใบอนุญาตรายใหม่ -ขวจ-3,4 ร้านยา( 2129 )
 • 4. ขวจ3,4-1 คำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทน สถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4ในร้านขายยา( 213 )
 • 5. ขวจ3,4-3 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4ในร้านขายยา( 133 )
 • 6. วจม30ม43 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 150 )
 • 7. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 139 )
 • 8. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 149 )
 • 9. คำรับรองของผู้รับอนุญาตและเภสัชกร( 141 )
 • 10. บวจ3,4ข บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ( 139 )
 • 11. บวจ3,4ขพ บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4 รายบุคคล( 102 )
 • 12. บวจ3,4ซ บัญชีซื้อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4( 181 )
 • 13. รวจ3,4เดือน-รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายเดือน( 132 )
 • 14. รวจ3,4ปี-รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายปี( 186 )
 • อาหาร(ดาวน์โหลด)
   คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
 • 1. Link ขั้นตอนการใช้งานระบบ e-Submission เพื่อยื่นคำขอเลข อย.ผลิตภัณฑ์อาหาร( 3303 )
 • 2. Link คู่มือการยื่นเอกสารคำขออนุญาตนำเข้าและคำขอที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าต่างๆในระบบ e-Submission( 203 )
 • 3. Link ยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านระบบ e- Submission ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำหรับ สถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหาร ที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด( 128 )
 •  สถานที่ผลิตอาหาร
 • 1. เอกสารประกอบคำขออนุญาตสำหรับการผลิตอาหารสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่( 160 )
 • 2. คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร( 155 )
 • 3. คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)( 136 )
 • 4. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)( 116 )
 • 5. คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4)( 119 )
 • 6. คำขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)( 129 )
 • 7. คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.17)​( 115 )
 • 8. คำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.19)( 129 )
 • 9. ตัวอย่างคำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.19)( 123 )
 • 10. คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.20)( 124 )
 • 11. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)( 130 )
 • 12. คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)( 122 )
 • 13. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2)( 113 )
 • 14. แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.6) ​( 130 )
 • 15. คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร( 132 )
 • 16. คำชี้แจงการกรอกรายละเอียด( 127 )
 • 17. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สำหรับการพิจารณาประเภทอาหาร (ภาษาไทย)( 144 )
 • 18. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สำหรับการพิจารณาประเภทอาหาร (ภาษาอังกฤษ)( 122 )
 • 19. ใบรับรองแก้ไขคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร / คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร / คำขอแก้ไขรายการทะเบียนอาหาร​( 125 )
 • 20. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ( 132 )
 • 21. แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นคำขอด้านอาหารทางอินเตอร์เน็ต (E-Submission) สำหรับผู้ดำเนินกิจ( 123 )
 • 22. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ​( 127 )
 • 23. แบบขอยกเลิกใบอนุญาต/ เลขสารบบอาหาร( 116 )
 • 24. ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)( 126 )
 • 25. เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1)( 123 )
 • 26. เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สบ.5-2)( 131 )
 • 27. เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ (สบ.5-3)( 108 )
 • 28. เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (สบ.5-4)( 130 )
 • 29. เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ (สบ.5-5)( 129 )
 • 30. แบบฟอร์มคำนวณวัตถุเจือปนอาหาร( 126 )
 • 31. บันทึกคำให้การ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร( 134 )
 • 32. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา( 140 )
 • 33. หนังสือแจ้งความประสงค์จะโฆษณาอาหารโดยเนื้อหาการโฆษณาไม่เข้าลักษณะเป็นคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณข( 126 )
 • 34. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงง( 174 )
 • 35. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงง( 122 )
 • 36. หนังสือขอใช้เลขสถานที่เดิม กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่เปลี่ยนสภาพจากที่ไม่เข้าข่ายโรงงานเป็นสถานที่ผลิตอ( 129 )
 • 37. หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่ผลิตและเก็บอาหาร( 129 )
 • 38. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขประเภทอาหารให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข( 133 )
 • 39. บันทึกคำให้การ กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่ใช้เมล็ดกัญชงเป็นวัตถุดิบ( 122 )
 • 40. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มประเภทอาหาร/กรรมวิธีผลิตอาหารกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่เคยได้รับอ( 128 )
 • 41. บันทึกคำให้การ กรณีใช้สารสกัดแคนนาบิไดออล( 122 )
 • 42. Link ตัวอย่างการจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง( 43 )
 • 43. Link ตัวอย่างการจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารโรงน้ำดื่ม( 64 )
 • 44. Link กองอาหารและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา( 89 )
 • 45. Link การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของกัญชา กัญชง( 108 )
 • 46. Link วิธีการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอ อย. สถานที่ผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 86 )
 •  ผลิตภัณฑ์อาหาร
   สถานที่นำเข้าอาหาร

  คลินิกเอกชน(ดาวน์โหลด)
   ขอใหม่
 • 1. ชุดคำขอเปิดสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 75 )
 • 2. รายการเอกสารในการขออนุญาตเปิดคลินิก( 159 )
 • 3. แบบ สพ.1 คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 148 )
 • 4. แบบ สพ.2 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 144 )
 • 5. แบบ สพ.3 คำขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 127 )
 • 6. แบบ สพ.4 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 125 )
 • 7. แบบ สพ.5 คำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล( 134 )
 • 8. แบบ สพ.6 หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ( 154 )
 • 9. แบบ สพ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล( 158 )
 • 10. การขออนุญาตโฆษณาสถานพยาบาล( 48 )
 •  แก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • 1. แบบ สพ.10 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล( 116 )
 • 2. แบบ สพ.13 คำขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล( 133 )
 • 3. แบบ สพ.14 หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย( 127 )
 • 4. แบบ สพ.16 คำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล( 131 )
 • 5. แบบ สพ.18 คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล( 132 )
 • 6. แบบ สพ.22 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล( 113 )
 •  ขอใบแทน
 • 1. แบบ สพ.15 คำขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล /คำขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล( 129 )
 • 2. แบบ สพ.21 คำขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ( 123 )
 •  แจ้งเลิก
 • 1. แจ้งเลิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล( 54 )
 •  บันทึกการตรวจสถานที่
 • 1. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรม( 40 )
 • 2. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง( 36 )
 • 3. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกทันตกรรม( 33 )
 • 4. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์( 28 )
 • 5. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเทคนิคการแพทย์( 31 )
 • 6. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์( 30 )
 • 7. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนจีน( 34 )
 • 8. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกกิจกรรมบำบัด( 22 )
 • 9. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกก่ายภาพบำบัด( 26 )
 • 10. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกจิตวิทยาคลินิก( 23 )
 • 11. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกรังสีเทคนิค( 30 )
 • 12. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกกายอุปกรณ์( 35 )
 • 13. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก( 28 )
 • 14. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกแก้ไขความผิดปกติของการสื่อสารความหมาย( 27 )
 • 15. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรม(มีไตเทียม)( 27 )
 • 16. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง(มีไตเทียม)( 26 )
 • 17. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย( 23 )
 • 18. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยด้านนวดไทย( 31 )
 • 19. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยด้านผดุงครรภ์ไทย( 24 )
 • 20. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกเวชกรรม( 63 )
 • 21. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง( 44 )
 • 22. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม( 45 )
 • 23. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกทันตกรรม( 45 )
 • 24. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง( 48 )
 • 25. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์( 56 )
 • 26. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกกายภาพบำบัด( 53 )
 • 27. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค( 48 )
 • 28. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก( 34 )
 • 29. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านนวดไทย( 44 )
 • 30. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย( 45 )
 • 31. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์( 42 )
 •  รายงานประจำปี
 • 1. แบบ สพ.23 รายงานประจำปีของสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 278 )
 • สปา และนวดเพื่อสุขภาพ(ดาวน์โหลด)
   สถานประกอบการ
 • 1. แบบตรวจสอบเอกสารคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 175 )
 • 2. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการกรณีนิติบุคคล( 237 )
 • 3. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน( 221 )
 • 4. สพส.1 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 292 )
 • 5. สพส.2 แบบใบรับคำขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 139 )
 • 6. สพส.3 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 141 )
 • 7. สพส.4 คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 126 )
 • 8. สพส.5 คำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรณีผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย( 126 )
 • 9. สพส.6 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 119 )
 • 10. สพส.7 คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 267 )
 • 11. สพส.17 แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 158 )
 • 12. สพส.18 หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม( 130 )
 • 13. คำขอแจ้งยกเลิกกิจการ( 130 )
 •  บุคลากร
 • 1. สพส.8 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 139 )
 • 2. สพส.9 แบบใบรับคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 129 )
 • 3. สพส.10 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 129 )
 • 4. สพส.11 คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 114 )
 • 5. หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 155 )
 • 6. สพส.12 คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 145 )
 • 7. สพส.13 แบบรับคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 132 )
 • 8. สพส.15 คำขอรับใบแทนใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 113 )
 • 9. สพส.16 คำขอแก้ไขรายการในใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 125 )
 • 10. สพส.19 ทะเบียนประวัติผู้รับบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการสปา( 127 )
 • 11. คำขอยกเลิกและเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสปา( 166 )
 •  คู่มือสำหรับประชาชน
 • 1. คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 138 )
 • 2. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 144 )
 • 3. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ( 127 )
 • 4. คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นขอรับรองหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ( 119 )
 •  แบบตรวจมาตฐานสถานประกอบการ
 • 1. แบบตรวจมาตรฐาน กิจการสปา( 222 )
 • 2. แบบตรวจมาตรฐาน กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม( 140 )
 • เครื่องสำอาง(ดาวน์โหลด)
 • 1. ชุดคำขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดในคลินิกเอกชน( 4 )
 • เครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตราย(ดาวน์โหลด)

  ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ดาวน์โหลด)
 • 1. คู่มือ รอบรู้ป้องกันภัยสุขภาพ( 370 )
 • 2. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระท่อม( 113 )
 • 3. การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชง - กัญชาเป็นส่วนประกอบ( 376 )
 • 4. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระท่อม( 208 )
 • ต่ออายุประจำปี(ดาวน์โหลด)
   คำแนะนำการต่ออายุใบอนุญาต
   ยา
   อาหาร
   วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด
   สถานพยาบาล