รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

คลินิกเอกชน

คลินิกเอกชน(ดาวน์โหลด)
 บันทึกการตรวจสถานที่
 • 1. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรม( 196 )
 • 2. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง( 159 )
 • 3. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกทันตกรรม( 143 )
 • 4. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์( 145 )
 • 5. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเทคนิคการแพทย์( 169 )
 • 6. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์( 162 )
 • 7. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนจีน( 180 )
 • 8. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกกิจกรรมบำบัด( 134 )
 • 9. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกก่ายภาพบำบัด( 144 )
 • 10. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกจิตวิทยาคลินิก( 123 )
 • 11. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกรังสีเทคนิค( 162 )
 • 12. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกกายอุปกรณ์( 148 )
 • 13. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก( 146 )
 • 14. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกแก้ไขความผิดปกติของการสื่อสารความหมาย( 126 )
 • 15. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรม(มีไตเทียม)( 132 )
 • 16. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง(มีไตเทียม)( 130 )
 • 17. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย( 156 )
 • 18. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยด้านนวดไทย( 164 )
 • 19. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยด้านผดุงครรภ์ไทย( 149 )
 • 20. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกเวชกรรม( 223 )
 • 21. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง( 189 )
 • 22. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม( 174 )
 • 23. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกทันตกรรม( 196 )
 • 24. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง( 186 )
 • 25. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์( 220 )
 • 26. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกกายภาพบำบัด( 165 )
 • 27. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค( 185 )
 • 28. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก( 157 )
 • 29. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านนวดไทย( 148 )
 • 30. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย( 158 )
 • 31. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์( 151 )