รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

อาหาร

อาหาร(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
  • 1. Link ขั้นตอนการใช้งานระบบ e-Submission เพื่อยื่นคำขอเลข อย.ผลิตภัณฑ์อาหาร( 254861 )
  • 2. Link คู่มือการยื่นเอกสารคำขออนุญาตนำเข้าและคำขอที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าต่างๆในระบบ e-Submission( 361 )
  • 3. Link ยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านระบบ e- Submission ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำหรับ สถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหาร ที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด( 218 )
  • 4. เอกสารประกอบการยื่นขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหาร e-submission( 201 )
  • 5. เอกสารการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร( 195 )
  • 6. ขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร( 203 )
  • 7. คู่มือการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร( 135 )