รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท(ดาวน์โหลด)
 ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท3,4-สถานพยาบาล
 • 1. ชุดคำขอ-อนุญาตรายใหม่ต่ออายุใบแทนครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3หรือ4( 134 )
 • 2. หน้าที่ผู้รับอนุญาต วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 และ 4( 26 )
 • 3. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 73 )
 • 4. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 127 )
 • 5. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 120 )
 • 6. รวจ3,4-ปี รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3,4 รายปี( 121 )
 • 7. รวจ3,4-เดือน รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายเดือน( 111 )
 • 8. บวจ-คค1 บัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายบุคคล( 129 )
 • 9. วจม30ม43-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 236 )
 • 10. ควจ234-3 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง เพิ่มสถานที่เก็บ( 122 )
 • 11. ควจ234-1 คำขอรับอนุญาตรายใหม่ ต่ออายุ ใบแทนครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4( 167 )
 • 12. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 10 )