รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
 • 1. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการ ยา-วัตถุเสพติด( 74 )
 • 2. ตัวอย่างการกรอกใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4-บุคคลธรรมดา( 105 )
 • 3. ตัวอย่างการกรอกใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4-นิติบุคคล( 94 )
 • 4. Esubmission-คู่มือการต่ออายุวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2( 92 )
 • 5. Esubmission-คู่มือการขอใบแทนวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด( 91 )
 • 6. Esubmission-คู่มือการแจ้งเปิดสิทธิ์( 130 )
 • 7. esubmission-คู่มือการขออนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สำหรับผู้ประกอบการ( 85 )
 • 8. Esubmission-คู่มือขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์2-สถานพยาบาลภาครัฐ( 92 )
 • 9. Esubmission-คู่มือขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์2-สถานพยาบาลเอกชน( 89 )
 • 10. Esubmission-คู่มือขอครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4( 223 )
 • 11. สรุปการใช้แบบฟอร์มคำขออนุุญาตวัตถุเสพติด( 93 )
 • 12. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 21 )
 •  ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2-ในสถานพยาบาล
 • 1. หน้าที่ผู้รับอนุญาต วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2( 3 )
 • 2. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 64 )
 • 3. ชุดคำขอ-ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สถานพยาบาลภาคเอกชน( 107 )
 • 4. ชุดคำขอ-ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สถานพยาบาลภาครัฐ( 108 )
 • 5. ขวจ2-1-คำขอใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทนขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2( 114 )
 • 6. ขวจ2-3-คำขอย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2( 222 )
 • 7. วจม30ม43-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 112 )
 • 8. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 106 )
 • 9. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 105 )
 • 10. ขวจ2-4 คำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2( 133 )
 • 11. บวจ2ขพ-บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2รายบุคคล( 274 )
 • 12. รขจ2เดือน-รายงานขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2 รายเดือน( 102 )
 • 13. รขจ2ปี-รายงานการขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 รายปี( 103 )
 •  ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท3,4-สถานพยาบาล
 • 1. ชุดคำขอ-อนุญาตรายใหม่ต่ออายุใบแทนครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3หรือ4( 111 )
 • 2. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 54 )
 • 3. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 105 )
 • 4. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 96 )
 • 5. รวจ3,4-ปี รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3,4 รายปี( 95 )
 • 6. รวจ3,4-เดือน รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายเดือน( 88 )
 • 7. บวจ-คค1 บัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายบุคคล( 103 )
 • 8. วจม30ม43-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 209 )
 • 9. ควจ234-3 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง เพิ่มสถานที่เก็บ( 99 )
 • 10. ควจ234-1 คำขอรับอนุญาตรายใหม่ ต่ออายุ ใบแทนครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4( 142 )
 • 11. หน้าที่ผู้รับอนุญาต วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 และ 4( 3 )
 •  ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 3,4-ในร้านยา
 • 1. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 56 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-คำขอรับใบอนุญาตรายใหม่ -ขวจ-3,4 ร้านยา( 137 )
 • 3. ขวจ3,4-1 คำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทน สถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4ในร้านขายยา( 193 )
 • 4. ขวจ3,4-3 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3หรือ4ในร้านขายยา( 109 )
 • 5. วจม30ม43 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 121 )
 • 6. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 116 )
 • 7. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 122 )
 • 8. คำรับรองของผู้รับอนุญาตและเภสัชกร( 109 )
 • 9. บวจ3,4ข บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ( 115 )
 • 10. บวจ3,4ขพ บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4 รายบุคคล( 95 )
 • 11. บวจ3,4ซ บัญชีซื้อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4( 159 )
 • 12. รวจ3,4เดือน-รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายเดือน( 103 )
 • 13. รวจ3,4ปี-รายงานวัตถุออกฤทธิ์ประเภท3,4รายปี( 164 )