รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

คลินิกเอกชน

คลินิกเอกชน(ดาวน์โหลด)
 ขอใหม่
 • 1. ชุดคำขอเปิดสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 138 )
 • 2. รายการเอกสารในการขออนุญาตเปิดคลินิก( 206 )
 • 3. แบบ สพ.1 คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 180 )
 • 4. แบบ สพ.2 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 174 )
 • 5. แบบ สพ.3 คำขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 153 )
 • 6. แบบ สพ.4 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 149 )
 • 7. แบบ สพ.5 คำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล( 162 )
 • 8. แบบ สพ.6 หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ( 187 )
 • 9. แบบ สพ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล( 185 )
 • 10. การขออนุญาตโฆษณาสถานพยาบาล( 74 )
 •  แก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • 1. แบบ สพ.10 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล( 140 )
 • 2. แบบ สพ.13 คำขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล( 152 )
 • 3. แบบ สพ.14 หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย( 147 )
 • 4. แบบ สพ.16 คำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล( 155 )
 • 5. แบบ สพ.18 คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล( 156 )
 • 6. แบบ สพ.22 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล( 138 )
 •  ขอใบแทน
 • 1. แบบ สพ.15 คำขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล /คำขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล( 147 )
 • 2. แบบ สพ.21 คำขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ( 139 )
 •  แจ้งเลิก
 • 1. แจ้งเลิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล( 72 )
 •  บันทึกการตรวจสถานที่
 • 1. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรม( 73 )
 • 2. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง( 53 )
 • 3. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกทันตกรรม( 54 )
 • 4. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์( 46 )
 • 5. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเทคนิคการแพทย์( 48 )
 • 6. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์( 47 )
 • 7. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนจีน( 54 )
 • 8. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกกิจกรรมบำบัด( 37 )
 • 9. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกก่ายภาพบำบัด( 42 )
 • 10. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกจิตวิทยาคลินิก( 39 )
 • 11. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกรังสีเทคนิค( 45 )
 • 12. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกกายอุปกรณ์( 50 )
 • 13. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก( 41 )
 • 14. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกแก้ไขความผิดปกติของการสื่อสารความหมาย( 43 )
 • 15. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรม(มีไตเทียม)( 43 )
 • 16. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง(มีไตเทียม)( 41 )
 • 17. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย( 40 )
 • 18. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยด้านนวดไทย( 49 )
 • 19. แบบตรวจอนุญาตรายใหม่-คลินิกการแพทย์แผนไทยด้านผดุงครรภ์ไทย( 42 )
 • 20. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกเวชกรรม( 86 )
 • 21. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง( 63 )
 • 22. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม( 61 )
 • 23. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกทันตกรรม( 64 )
 • 24. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง( 64 )
 • 25. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์( 73 )
 • 26. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกกายภาพบำบัด( 68 )
 • 27. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค( 62 )
 • 28. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก( 52 )
 • 29. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านนวดไทย( 64 )
 • 30. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย( 59 )
 • 31. แบบตรวจมาตรฐานประจำปี คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์( 60 )
 •  รายงานประจำปี
 • 1. แบบ สพ.23 รายงานประจำปีของสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 303 )