รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
 • 1. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการ ยา-วัตถุเสพติด( 133 )
 • 2. ตัวอย่างการกรอกใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4-บุคคลธรรมดา( 177 )
 • 3. ตัวอย่างการกรอกใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4-นิติบุคคล( 169 )
 • 4. Esubmission-คู่มือการต่ออายุวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2( 184 )
 • 5. Esubmission-คู่มือการขอใบแทนวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด( 146 )
 • 6. Esubmission-คู่มือการแจ้งเปิดสิทธิ์( 204 )
 • 7. esubmission-คู่มือการขออนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สำหรับผู้ประกอบการ( 134 )
 • 8. Esubmission-คู่มือขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์2-สถานพยาบาลภาครัฐ( 161 )
 • 9. Esubmission-คู่มือขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์2-สถานพยาบาลเอกชน( 154 )
 • 10. Esubmission-คู่มือขอครอบครองวัตถุออกฤทธิ์3หรือ4( 288 )
 • 11. สรุปการใช้แบบฟอร์มคำขออนุุญาตวัตถุเสพติด( 169 )
 • 12. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 89 )