รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยาเสพติด

ยาเสพติด(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ
  • 1. แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต วัตถุเสพติด (ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท)( 12014 )
  • 2. ตัวอย่างการกรอกเอกสาร-กรณีหน่วยงานภาครัฐ( 447 )
  • 3. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการยา วัตถุเสพติด( 316 )
  • 4. link กองยาและวัตถุเสพติด( 232 )
  • 5. line ระบบ E-submission กองวัตถุเสพติด( 243 )
  • 6. กฎหมาย เกี่ยวกับ วัตถุเสพติด( 149 )