รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยาเสพติด

ยาเสพติด(ดาวน์โหลด)
 ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
 • 1. หนังสือเเจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติด ปี 2567( 102 )
 • 2. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 172 )
 • 3. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ยาเสพติดประเภท 2( 802 )
 • 4. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 203 )
 • 5. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 219 )
 • 6. ขอรับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษ 2 ต่ออายุและใบแทน( 315 )
 • 7. ยส2-จ คำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทน ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ 2( 336 )
 • 8. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ( 260 )
 • 9. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 324 )
 • 10. ยส2-1 คำขอซื้อยาเสพติดให้โทษประเภท2( 342 )
 • 11. ยส2-2ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2( 282 )
 • 12. บยส2-1-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย( 287 )
 • 13. บยส2-2-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อวิจัย( 272 )
 • 14. บยส2-4-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2ผู้รับอนุญาตครอบครองยส2( 291 )
 • 15. รยส2-เดือน-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2 ประจำเดือน( 314 )
 • 16. รยส2-ปี-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ประจำปี( 276 )