รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยาเสพติด

ยาเสพติด(ดาวน์โหลด)
 ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
 • 1. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 19 )
 • 2. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ยาเสพติดประเภท 2( 151 )
 • 3. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 66 )
 • 4. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 80 )
 • 5. ขอรับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษ 2 ต่ออายุและใบแทน( 143 )
 • 6. ยส2-จ คำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทน ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ 2( 162 )
 • 7. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ( 131 )
 • 8. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 157 )
 • 9. ยส2-1 คำขอซื้อยาเสพติดให้โทษประเภท2( 148 )
 • 10. ยส2-2ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2( 133 )
 • 11. บยส2-1-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย( 143 )
 • 12. บยส2-2-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อวิจัย( 127 )
 • 13. บยส2-4-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2ผู้รับอนุญาตครอบครองยส2( 136 )
 • 14. รยส2-เดือน-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2 ประจำเดือน( 147 )
 • 15. รยส2-ปี-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ประจำปี( 134 )