รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยาเสพติด

ยาเสพติด(ดาวน์โหลด)
 ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
 • 1. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ยาเสพติดประเภท 2( 5 )
 • 2. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 35 )
 • 3. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 57 )
 • 4. ขอรับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษ 2 ต่ออายุและใบแทน( 114 )
 • 5. ยส2-จ คำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทน ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ 2( 120 )
 • 6. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ( 103 )
 • 7. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 121 )
 • 8. ยส2-1 คำขอซื้อยาเสพติดให้โทษประเภท2( 107 )
 • 9. ยส2-2ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2( 99 )
 • 10. บยส2-1-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย( 107 )
 • 11. บยส2-2-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อวิจัย( 104 )
 • 12. บยส2-4-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2ผู้รับอนุญาตครอบครองยส2( 104 )
 • 13. รยส2-เดือน-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2 ประจำเดือน( 115 )
 • 14. รยส2-ปี-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ประจำปี( 108 )