รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยา

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 แบบตรวจสถานที่
  • 1. แบบประเมินร้านขายยา รายใหม่( 127 )
  • 2. แบบบันทึกการตรวจร้านขายยา GPP ขย.1( 130 )
  • 3. แบบบันทึกตรวจเฝ้าระวังร้านขายยา( 133 )
  • 4. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.2( 61 )
  • 5. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.3( 55 )
  • 6. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.4( 58 )
  • 7. แบบตรวจสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร รายใหม่( 48 )
  • 8. แบบตรวจสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เฝ้าระวัง( 42 )