รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ตัวชี้วัด การนิเทศ รายงานประจำปี นโยบาย

ตัวชี้วัด การนิเทศ รายงานประจำปี นโยบาย(ดาวน์โหลด)
  • 1. รายงานประจำปีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สฎ. 2565( 132 )
  • 2. 2566-ตัวชี้วัดตรวจราชการ( 158 )
  • 3. 2566-KPI template ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1( 134 )
  • 4. 2566-กิจกรรมและตัววัดของอย.ปี2566( 158 )
  • 5. 2565-รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข( 170 )
  • 6. 2563-เล่มแผนตรวจราชการปี 2563 รายประเด็น( 218 )
  • 7. 2563-แผนตรวจราชการปี 2563( 218 )
  • 8. 2563-ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2563( 402 )
  • 9. 2562-แบบสรุปโครงการตามแผนปี 2562( 236 )
  • 10. 2562-รายงานประจำปี 2562 งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สฎ.( 438 )