รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยา

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 ยาแผนปัจจุบัน
 • 1. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์( 134 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 201 )
 • 3. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงเภสัชกร( 231 )
 • 4. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงอื่นๆ( 229 )
 • 5. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนผู้ดำเนินการนิติบุคคล( 229 )
 • 6. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 218 )
 • 7. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่( 120 )
 • 8. ชุดคำขออนุญาตเปิดร้านยา รายใหม่( 345 )
 • 9. หนังสือเเจ้งผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ต่ออายุ ในปี 2565( 126 )
 • 10. ​แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา( 43 )
 • 11. แบบ จภก.1 แจ้งการเข้าปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 57 )
 • 12. ชุดคำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน( 44 )
 • 13. ชุดคำขอการย้ายสถานที่ขายยา( 39 )
 • 14. คำรับรองของผู้รับอนุญาตที่จะให้เภสัชกรอยู่ประจำตลอดเวลา( 141 )
 • 15. แบบแสดงแผนผังภายในร้านยา( 146 )
 • 16. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการกรณีนิติบุคคล( 232 )
 • 17. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน( 240 )
 • 18. ขย 17 ขอแก้ไขใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 317 )
 • 19. ขย 16 ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 360 )
 • 20. แจ้งเลิกกิจการ นิติบุคคล( 114 )
 • 21. แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา( 162 )
 • 22. แจ้งเลิก ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 183 )
 • 23. ขย.1-คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 286 )
 • 24. ขย.14-คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 217 )
 • 25. แบบตรวจเอกสาร-ย้ายเพิ่มลดสถานที่( 243 )
 • 26. แบบแสดงภาพถ่ายประกอบการย้ายสถานที่( 151 )
 • 27. แบบแสดงแผนที่ของร้านยา( 150 )
 • 28. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ขายยา( 39 )