รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยา

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 ยาแผนปัจจุบัน
 • 1. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์( 208 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนผู้ดำเนินการนิติบุคคล( 356 )
 • 3. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 385 )
 • 4. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่( 211 )
 • 5. ชุดคำขออนุญาตเปิดร้านยา รายใหม่( 462 )
 • 6. หนังสือเเจ้งผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ต่ออายุ ในปี 2565( 231 )
 • 7. ​แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา( 114 )
 • 8. แบบ จภก.1 แจ้งการเข้าปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 223 )
 • 9. ชุดคำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน 12-6-66( 125 )
 • 10. ชุดคำขอการย้ายสถานที่ขายยา 12-6-66( 118 )
 • 11. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ขายยา( 105 )
 • 12. ชุดคำขออนุญาตสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 12-6-66( 76 )
 • 13. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์12-6-66( 57 )
 • 14. หนังสือเเจ้งขอเข้าใช้งานระบบ Skynet 12-6-66( 83 )
 • 15. แบบฟอร์ม และคู่มือการตรวจ GPP ในร้านยา( 86 )
 • 16. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงอื่นๆ( 360 )
 • 17. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงเภสัชกร( 414 )
 • 18. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 281 )
 • 19. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการกรณีนิติบุคคล( 329 )
 • 20. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน( 356 )
 • 21. ขย 17 ขอแก้ไขใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 474 )
 • 22. ขย 16 ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 462 )
 • 23. แจ้งเลิกกิจการ นิติบุคคล( 191 )
 • 24. แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา( 285 )
 • 25. แจ้งเลิก ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 364 )
 • 26. ขย.1-คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 431 )
 • 27. ขย.14-คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 490 )
 • 28. แบบตรวจเอกสาร-ย้ายเพิ่มลดสถานที่( 371 )
 • 29. แบบแสดงภาพถ่ายประกอบการย้ายสถานที่( 229 )
 • 30. แบบแสดงแผนที่ของร้านยา( 265 )
 • 31. แบบแสดงแผนผังภายในร้านยา( 239 )
 • 32. คำรับรองของผู้รับอนุญาตที่จะให้เภสัชกรอยู่ประจำตลอดเวลา( 233 )
 • 33. หนังสือต่ออายุร้านยา สำหรับปี 2567( 201 )