รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยา

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 ยาแผนปัจจุบัน
 • 1. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์( 306 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนผู้ดำเนินการนิติบุคคล( 532 )
 • 3. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 560 )
 • 4. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่( 316 )
 • 5. ชุดคำขออนุญาตเปิดร้านยา รายใหม่( 644 )
 • 6. หนังสือเเจ้งผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ต่ออายุ ในปี 2565( 328 )
 • 7. ​แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา( 175 )
 • 8. แบบ จภก.1 แจ้งการเข้าปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 388 )
 • 9. ชุดคำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน 12-6-66( 215 )
 • 10. ชุดคำขอการย้ายสถานที่ขายยา 12-6-66( 221 )
 • 11. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ขายยา( 203 )
 • 12. ชุดคำขออนุญาตสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 12-6-66( 179 )
 • 13. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์12-6-66( 146 )
 • 14. หนังสือเเจ้งขอเข้าใช้งานระบบ Skynet 12-6-66( 179 )
 • 15. แบบฟอร์ม และคู่มือการตรวจ GPP ในร้านยา( 149 )
 • 16. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงอื่นๆ( 531 )
 • 17. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงเภสัชกร( 617 )
 • 18. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 372 )
 • 19. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการกรณีนิติบุคคล( 499 )
 • 20. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน( 541 )
 • 21. ขย 17 ขอแก้ไขใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 633 )
 • 22. ขย 16 ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 622 )
 • 23. แจ้งเลิกกิจการ นิติบุคคล( 287 )
 • 24. แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา( 409 )
 • 25. แจ้งเลิก ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 523 )
 • 26. ขย.1-คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 587 )
 • 27. ขย.14-คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 673 )
 • 28. แบบตรวจเอกสาร-ย้ายเพิ่มลดสถานที่( 529 )
 • 29. แบบแสดงภาพถ่ายประกอบการย้ายสถานที่( 322 )
 • 30. แบบแสดงแผนที่ของร้านยา( 363 )
 • 31. แบบแสดงแผนผังภายในร้านยา( 339 )
 • 32. คำรับรองของผู้รับอนุญาตที่จะให้เภสัชกรอยู่ประจำตลอดเวลา( 335 )
 • 33. หนังสือต่ออายุร้านยา สำหรับปี 2567( 338 )