รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

บริหารเวชภัณฑ์(ดาวน์โหลด)
 • 1. คู่มือการใช้ยาในรพ.สต. จ.สฎ.-2020( 137 )
 • 2. แบบตรวจสอบภายในปี 2563-การบริหารจัดการเวชภัณฑ์( - )
 • 3. คู่มือคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด( 88 )
 • RDU ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล(ดาวน์โหลด)
 • 1. แนวทางดำเนินงาน rdu province ปี 2566( 222 )
 • 2. คู่มือการดำเนินงาน suratthani RDU district และจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน 2566( 93 )
 • 3. flowchart ประเมินภาคเอกชนเมืองคนดี รวม QR code ครัวเรือน ร้านชำ ร้านยา คลินิกเอกชน( 25 )
 • 4. แบบประเมินตนเอง rdu comunity ระดับอำเภอ( 115 )
 • 5. แบบประเมินร้านชำเมืองคนดี( 48 )
 • 6. แบบเก็บข้อมูลมูลค่าประหยัดRDU( 91 )
 • 7. แบบรายงานมูลค่าประหยัดจากการดำเนินงานRDU-จ.สฎ.( 84 )
 • เภสัชกรรมปฐมภูมิ(ดาวน์โหลด)
 • 1. คู่มือรพ.สต.ติดดาว 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข( 122 )
 • 2. คู่มือดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในรพ.สต.ติดดาว ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 285 )
 • อัตรากำลัง(ดาวน์โหลด)

  อาหารปลอดภัย (Food safety)(ดาวน์โหลด)

  คู่มือสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่งานพรบ.(ดาวน์โหลด)
   ยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์
   อาหาร
   สถานพยาบาล นวด สปา

  ตัวชี้วัด การนิเทศ รายงานประจำปี นโยบาย(ดาวน์โหลด)
 • 1. 2566-ตัวชี้วัดตรวจราชการ( 26 )
 • 2. 2566-KPI template ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1( 28 )
 • 3. 2566-กิจกรรมและตัววัดของอย.ปี2566( 28 )
 • 4. 2565-รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข( 77 )
 • 5. 2563-เล่มแผนตรวจราชการปี 2563 รายประเด็น( 110 )
 • 6. 2563-แผนตรวจราชการปี 2563( 112 )
 • 7. 2563-ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2563( 290 )
 • 8. 2562-แบบสรุปโครงการตามแผนปี 2562( 112 )
 • 9. 2562-รายงานประจำปี 2562 งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สฎ.( 301 )
 • คำสั่งคณะกรรมการต่างๆ(ดาวน์โหลด)
 • 1. คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2563( 138 )
 • 2. คำสั่งคณะกรรมการ safety alert จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 134 )
 • 3. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนางานเภสัชกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 331 )
 • 4. คำสั่งคณะกรรมการ service plan จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 182 )
 • พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.น้อย บวร.ร. อสม.(ดาวน์โหลด)

  อื่นๆ(ดาวน์โหลด)
 • 1. แบบคำขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบSkynet( 36 )
 • 2. หนังสือรักษาความลับ( 41 )
 • 3. คู่มือการขอบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่( 45 )
 • 4. คู่มือการขอบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่( 44 )
 • 5. ระบบออกบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ OPM( 29 )