รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

บริหารเวชภัณฑ์(ดาวน์โหลด)
 • 1. คู่มือการใช้ยาในรพ.สต. จ.สฎ.-2020( 313 )
 • 2. แบบตรวจสอบภายในปี 2563-การบริหารจัดการเวชภัณฑ์( - )
 • 3. คู่มือคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด( 228 )
 • RDU ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล(ดาวน์โหลด)
 • 1. แบบรายงานผลงานRDU-งานคุ้มครองผู้บริโภครอบ 6 เดือน อำเภอและรพ.สต.( 180 )
 • 2. CPG การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 939 )
 • 3. สรุปผลการดำเนินงาน RDU จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565( 187 )
 • 4. แนวทางดำเนินงาน rdu province ปี 2566( 516 )
 • 5. คู่มือการดำเนินงาน suratthani RDU district และจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน 2566( 278 )
 • 6. flowchart ประเมินภาคเอกชนเมืองคนดี รวม QR code ครัวเรือน ร้านชำ ร้านยา คลินิกเอกชน( 199 )
 • 7. แบบประเมินตนเอง rdu comunity ระดับอำเภอ( 707 )
 • 8. แบบประเมินร้านชำเมืองคนดี( 369 )
 • 9. แบบเก็บข้อมูลมูลค่าประหยัดRDU( 217 )
 • 10. แบบรายงานมูลค่าประหยัดจากการดำเนินงานRDU-จ.สฎ.( 212 )
 • เภสัชกรรมปฐมภูมิ(ดาวน์โหลด)
 • 1. คู่มือรพ.สต.ติดดาว 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข( 312 )
 • 2. คู่มือดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในรพ.สต.ติดดาว ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 454 )
 • อัตรากำลัง(ดาวน์โหลด)

  อาหารปลอดภัย (Food safety)(ดาวน์โหลด)

  คู่มือสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่งานพรบ.(ดาวน์โหลด)
   ยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์
 • 1. แบบฟอร์ม และคู่มือการตรวจ GPP ในร้านยา( 110 )
 •  อาหาร
   สถานพยาบาล นวด สปา

  ตัวชี้วัด การนิเทศ รายงานประจำปี นโยบาย(ดาวน์โหลด)
 • 1. รายงานประจำปีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สฎ. 2565( 163 )
 • 2. 2566-ตัวชี้วัดตรวจราชการ( 195 )
 • 3. 2566-KPI template ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1( 180 )
 • 4. 2566-กิจกรรมและตัววัดของอย.ปี2566( 187 )
 • 5. 2565-รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข( 190 )
 • 6. 2563-เล่มแผนตรวจราชการปี 2563 รายประเด็น( 244 )
 • 7. 2563-แผนตรวจราชการปี 2563( 245 )
 • 8. 2563-ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2563( 436 )
 • 9. 2562-แบบสรุปโครงการตามแผนปี 2562( 267 )
 • 10. 2562-รายงานประจำปี 2562 งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สฎ.( 473 )
 • คำสั่งคณะกรรมการต่างๆ(ดาวน์โหลด)
 • 1. คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2563( 316 )
 • 2. คำสั่งคณะกรรมการ safety alert จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 312 )
 • 3. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนางานเภสัชกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 527 )
 • 4. คำสั่งคณะกรรมการ service plan จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 346 )
 • พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.น้อย บวร.ร. อสม.(ดาวน์โหลด)

  อื่นๆ(ดาวน์โหลด)
 • 1. แบบคำขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบSkynet( 175 )
 • 2. หนังสือรักษาความลับ( 181 )
 • 3. คู่มือการขอบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่( 176 )
 • 4. คู่มือการขอบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่( 174 )
 • 5. ระบบออกบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ OPM( 163 )
 • 6. หนังสือเเจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติด ปี 2567( 117 )