รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

บริหารเวชภัณฑ์(ดาวน์โหลด)
 • 1. คู่มือการใช้ยาในรพ.สต. จ.สฎ.-2020( 199 )
 • 2. แบบตรวจสอบภายในปี 2563-การบริหารจัดการเวชภัณฑ์( - )
 • 3. คู่มือคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด( 149 )
 • RDU ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล(ดาวน์โหลด)
 • 1. แบบรายงานผลงานRDU-งานคุ้มครองผู้บริโภครอบ 6 เดือน อำเภอและรพ.สต.( 75 )
 • 2. CPG การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 302 )
 • 3. สรุปผลการดำเนินงาน RDU จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565( 69 )
 • 4. แนวทางดำเนินงาน rdu province ปี 2566( 356 )
 • 5. คู่มือการดำเนินงาน suratthani RDU district และจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน 2566( 153 )
 • 6. flowchart ประเมินภาคเอกชนเมืองคนดี รวม QR code ครัวเรือน ร้านชำ ร้านยา คลินิกเอกชน( 81 )
 • 7. แบบประเมินตนเอง rdu comunity ระดับอำเภอ( 402 )
 • 8. แบบประเมินร้านชำเมืองคนดี( 192 )
 • 9. แบบเก็บข้อมูลมูลค่าประหยัดRDU( 138 )
 • 10. แบบรายงานมูลค่าประหยัดจากการดำเนินงานRDU-จ.สฎ.( 136 )
 • เภสัชกรรมปฐมภูมิ(ดาวน์โหลด)
 • 1. คู่มือรพ.สต.ติดดาว 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข( 182 )
 • 2. คู่มือดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในรพ.สต.ติดดาว ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 340 )
 • อัตรากำลัง(ดาวน์โหลด)

  อาหารปลอดภัย (Food safety)(ดาวน์โหลด)

  คู่มือสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่งานพรบ.(ดาวน์โหลด)
   ยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์
 • 1. แบบฟอร์ม และคู่มือการตรวจ GPP ในร้านยา( 48 )
 •  อาหาร
   สถานพยาบาล นวด สปา

  ตัวชี้วัด การนิเทศ รายงานประจำปี นโยบาย(ดาวน์โหลด)
 • 1. รายงานประจำปีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สฎ. 2565( 48 )
 • 2. 2566-ตัวชี้วัดตรวจราชการ( 78 )
 • 3. 2566-KPI template ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1( 68 )
 • 4. 2566-กิจกรรมและตัววัดของอย.ปี2566( 76 )
 • 5. 2565-รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข( 120 )
 • 6. 2563-เล่มแผนตรวจราชการปี 2563 รายประเด็น( 154 )
 • 7. 2563-แผนตรวจราชการปี 2563( 159 )
 • 8. 2563-ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2563( 335 )
 • 9. 2562-แบบสรุปโครงการตามแผนปี 2562( 160 )
 • 10. 2562-รายงานประจำปี 2562 งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สฎ.( 353 )
 • คำสั่งคณะกรรมการต่างๆ(ดาวน์โหลด)
 • 1. คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2563( 195 )
 • 2. คำสั่งคณะกรรมการ safety alert จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 187 )
 • 3. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนางานเภสัชกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 408 )
 • 4. คำสั่งคณะกรรมการ service plan จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 232 )
 • พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.น้อย บวร.ร. อสม.(ดาวน์โหลด)

  อื่นๆ(ดาวน์โหลด)
 • 1. แบบคำขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบSkynet( 78 )
 • 2. หนังสือรักษาความลับ( 84 )
 • 3. คู่มือการขอบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่( 89 )
 • 4. คู่มือการขอบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่( 82 )
 • 5. ระบบออกบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ OPM( 87 )
 • 6. หนังสือเเจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติด ปี 2567( 8 )