รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท(ดาวน์โหลด)
 ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2-ในสถานพยาบาล
 • 1. หน้าที่ผู้รับอนุญาต วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2( 3 )
 • 2. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 64 )
 • 3. ชุดคำขอ-ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สถานพยาบาลภาคเอกชน( 107 )
 • 4. ชุดคำขอ-ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2-สถานพยาบาลภาครัฐ( 108 )
 • 5. ขวจ2-1-คำขอใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทนขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2( 114 )
 • 6. ขวจ2-3-คำขอย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2( 222 )
 • 7. วจม30ม43-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์( 112 )
 • 8. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ-วัตถุออกฤทธิ์( 106 )
 • 9. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 105 )
 • 10. ขวจ2-4 คำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2( 133 )
 • 11. บวจ2ขพ-บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2รายบุคคล( 274 )
 • 12. รขจ2เดือน-รายงานขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2 รายเดือน( 102 )
 • 13. รขจ2ปี-รายงานการขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 รายปี( 103 )