รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยาเสพติด

ยาเสพติด(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ
 • 1. แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต วัตถุเสพติด (ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท)( 12014 )
 • 2. ตัวอย่างการกรอกเอกสาร-กรณีหน่วยงานภาครัฐ( 447 )
 • 3. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการยา วัตถุเสพติด( 316 )
 • 4. link กองยาและวัตถุเสพติด( 232 )
 • 5. line ระบบ E-submission กองวัตถุเสพติด( 243 )
 • 6. กฎหมาย เกี่ยวกับ วัตถุเสพติด( 149 )
 •  ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
 • 1. หนังสือเเจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติด ปี 2567( 131 )
 • 2. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 211 )
 • 3. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ยาเสพติดประเภท 2( 870 )
 • 4. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 237 )
 • 5. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 255 )
 • 6. ขอรับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษ 2 ต่ออายุและใบแทน( 350 )
 • 7. ยส2-จ คำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทน ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ 2( 371 )
 • 8. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ( 286 )
 • 9. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 363 )
 • 10. ยส2-1 คำขอซื้อยาเสพติดให้โทษประเภท2( 384 )
 • 11. ยส2-2ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2( 317 )
 • 12. บยส2-1-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย( 322 )
 • 13. บยส2-2-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อวิจัย( 306 )
 • 14. บยส2-4-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2ผู้รับอนุญาตครอบครองยส2( 329 )
 • 15. รยส2-เดือน-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2 ประจำเดือน( 354 )
 • 16. รยส2-ปี-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ประจำปี( 312 )
 •  ยาเสพติดให้โทษประเภท 5
 • 1. การขออนุญาตปลูก กัญชง( 393 )
 • 2. กลุ่ม Open chat สำหรับผู้ประกอบการ กัญชา และกัญชง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ อย.)( 189 )
 • 3. คำแนะนำการยื่นขออนุญาต สกัด กัญชง( 308 )
 • 4. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 213 )
 • 5. ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต(สารสกัด)กัญชา ทางระบบสารสนเทศ (e-Submission)( 243 )
 • 6. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 217 )
 • 7. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล( 147 )
 • 8. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 449 )