รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยาเสพติด

ยาเสพติด(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ
 • 1. แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต วัตถุเสพติด (ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท)( 118 )
 • 2. ตัวอย่างการกรอกเอกสาร-กรณีหน่วยงานภาครัฐ( 223 )
 • 3. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการยา วัตถุเสพติด( 113 )
 • 4. link กองยาและวัตถุเสพติด( 78 )
 • 5. line ระบบ E-submission กองวัตถุเสพติด( 75 )
 • 6. กฎหมาย เกี่ยวกับ วัตถุเสพติด( 55 )
 •  ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
 • 1. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ยาเสพติดประเภท 2( 5 )
 • 2. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 35 )
 • 3. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 57 )
 • 4. ขอรับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษ 2 ต่ออายุและใบแทน( 114 )
 • 5. ยส2-จ คำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ใบแทน ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ 2( 120 )
 • 6. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ( 103 )
 • 7. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 121 )
 • 8. ยส2-1 คำขอซื้อยาเสพติดให้โทษประเภท2( 107 )
 • 9. ยส2-2ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2( 99 )
 • 10. บยส2-1-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย( 107 )
 • 11. บยส2-2-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เพื่อวิจัย( 104 )
 • 12. บยส2-4-บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2ผู้รับอนุญาตครอบครองยส2( 104 )
 • 13. รยส2-เดือน-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2 ประจำเดือน( 115 )
 • 14. รยส2-ปี-รายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ประจำปี( 108 )
 •  ยาเสพติดให้โทษประเภท 5
 • 1. หนังสือแจ้งไม่มีการต่ออายุวัตถุเสพติด( 28 )
 • 2. ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต(สารสกัด)กัญชา ทางระบบสารสนเทศ (e-Submission)( 43 )
 • 3. หนังสือแจ้งเลิกกิจการวัตถุเสพติด( 45 )
 • 4. คำแนะนำการยื่นขออนุญาต สกัด กัญชง( 67 )
 • 5. กลุ่ม Open chat สำหรับผู้ประกอบการ กัญชา และกัญชง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ อย.)( 38 )
 • 6. การขออนุญาตปลูก กัญชง( 117 )
 • 7. การขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อการศึกษา/วิจัย( 53 )
 • 8. ผู้รับอนุญาตจำหน่ายกัญชา( 184 )
 • 9. การยื่นขอรับอนุญาต ปลูก กัญชา( 162 )
 • 10. การขออนุญาตปลูกกัญชา และกัญชง( 85 )
 • 11. หนังสือมอบอำนาจ-วัตถุเสพติด( 247 )