รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยา

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
 • 1. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการยา วัตถุเสพติด( 460 )
 • 2. link เอกสารจากกองยา( 244 )
 •  ยาแผนปัจจุบัน
 • 1. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์( 104 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 138 )
 • 3. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงเภสัชกร( 166 )
 • 4. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงอื่นๆ( 168 )
 • 5. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนผู้ดำเนินการนิติบุคคล( 176 )
 • 6. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 164 )
 • 7. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่( 86 )
 • 8. ชุดคำขออนุญาตเปิดร้านยา รายใหม่( 110 )
 • 9. หนังสือเเจ้งผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ต่ออายุ ในปี 2565( 68 )
 • 10. ​แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา( 18 )
 • 11. แบบ จภก.1 แจ้งการเข้าปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 25 )
 • 12. ชุดคำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน( 15 )
 • 13. ชุดคำขอการย้ายสถานที่ขายยา( 10 )
 • 14. คำรับรองของผู้รับอนุญาตที่จะให้เภสัชกรอยู่ประจำตลอดเวลา( 110 )
 • 15. แบบแสดงแผนผังภายในร้านยา( 110 )
 • 16. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการกรณีนิติบุคคล( 173 )
 • 17. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน( 185 )
 • 18. ขย 17 ขอแก้ไขใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 220 )
 • 19. ขย 16 ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 308 )
 • 20. แจ้งเลิกกิจการ นิติบุคคล( 88 )
 • 21. แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา( 121 )
 • 22. แจ้งเลิก ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 125 )
 • 23. ขย.1-คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 227 )
 • 24. ขย.14-คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 162 )
 • 25. แบบตรวจเอกสาร-ย้ายเพิ่มลดสถานที่( 190 )
 • 26. แบบแสดงภาพถ่ายประกอบการย้ายสถานที่( 114 )
 • 27. แบบแสดงแผนที่ของร้านยา( 114 )
 • 28. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ขายยา( 6 )
 •  ยาแผนโบราณ
 • 1. ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนโบราณ( - )
 • 2. คำขอเปลี่ยนรูปแบบใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 24 )
 • 3. การขออนุญาต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 148 )
 • 4. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายนำสั่งยาแผนโบราณ( 108 )
 • 5. ยบ.3-บัญชีรายชื่อวัตถุดิบ( 111 )
 • 6. ยบ.12-คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแผนโบราณ( 116 )
 • 7. ยบ9-บัญชีการนำหรือสั่งยาแผนโบราณ( 97 )
 • 8. ยบ.14-คำขอใบแทนใบอนุญาตย้ายสถานที่ยาแผนโบราณ( 98 )
 • 9. ยบ.16-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาแผนโบราณ( 129 )
 • 10. ยบ.1-คำขออนุญาตผลิต ขายหรือนำสั่งยาแผนโบราณ( 98 )
 • 11. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 23 )
 •  โฆษณายา
 • 1. คำขออนุญาตโฆษณายา( 101 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตโฆษณายา( 110 )
 • 3. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่1)( 102 )
 • 4. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่2)( 99 )
 • 5. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่3)( 111 )
 •  แบบตรวจสถานที่
 • 1. แบบประเมินร้านขายยา รายใหม่( 95 )
 • 2. แบบบันทึกการตรวจร้านขายยา GPP ขย.1( 101 )
 • 3. แบบบันทึกตรวจเฝ้าระวังร้านขายยา( 101 )
 • 4. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.2( 37 )
 • 5. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.3( 36 )
 • 6. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.4( 31 )
 • 7. แบบตรวจสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร รายใหม่( 26 )
 • 8. แบบตรวจสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เฝ้าระวัง( 21 )