รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยา

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
 • 1. หนังสือเเจ้งขอเข้าใช้งานระบบ Skynet( 4427 )
 • 2. การเข้าใช้งานระบบ Skynet ระบบยา( 136 )
 • 3. **ใหม่** link เอกสารจากกองยา( 76 )
 • 4. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการยา วัตถุเสพติด( 585 )
 • 5. link เอกสารจากกองยา( 566 )
 •  ยาแผนปัจจุบัน
 • 1. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์( 208 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนผู้ดำเนินการนิติบุคคล( 356 )
 • 3. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 384 )
 • 4. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่( 211 )
 • 5. ชุดคำขออนุญาตเปิดร้านยา รายใหม่( 462 )
 • 6. หนังสือเเจ้งผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ต่ออายุ ในปี 2565( 231 )
 • 7. ​แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา( 114 )
 • 8. แบบ จภก.1 แจ้งการเข้าปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 223 )
 • 9. ชุดคำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน 12-6-66( 125 )
 • 10. ชุดคำขอการย้ายสถานที่ขายยา 12-6-66( 118 )
 • 11. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ขายยา( 105 )
 • 12. ชุดคำขออนุญาตสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 12-6-66( 76 )
 • 13. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์12-6-66( 57 )
 • 14. หนังสือเเจ้งขอเข้าใช้งานระบบ Skynet 12-6-66( 83 )
 • 15. แบบฟอร์ม และคู่มือการตรวจ GPP ในร้านยา( 86 )
 • 16. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงอื่นๆ( 360 )
 • 17. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงเภสัชกร( 414 )
 • 18. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 281 )
 • 19. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการกรณีนิติบุคคล( 329 )
 • 20. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน( 356 )
 • 21. ขย 17 ขอแก้ไขใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 474 )
 • 22. ขย 16 ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 462 )
 • 23. แจ้งเลิกกิจการ นิติบุคคล( 191 )
 • 24. แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา( 285 )
 • 25. แจ้งเลิก ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 364 )
 • 26. ขย.1-คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 431 )
 • 27. ขย.14-คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 490 )
 • 28. แบบตรวจเอกสาร-ย้ายเพิ่มลดสถานที่( 371 )
 • 29. แบบแสดงภาพถ่ายประกอบการย้ายสถานที่( 229 )
 • 30. แบบแสดงแผนที่ของร้านยา( 265 )
 • 31. แบบแสดงแผนผังภายในร้านยา( 239 )
 • 32. คำรับรองของผู้รับอนุญาตที่จะให้เภสัชกรอยู่ประจำตลอดเวลา( 233 )
 • 33. หนังสือต่ออายุร้านยา สำหรับปี 2567( 201 )
 •  ยาแผนโบราณ
 • 1. ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนโบราณ( - )
 • 2. การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชง - กัญชาเป็นส่วนประกอบ( 85 )
 • 3. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 179 )
 • 4. คำขอเปลี่ยนรูปแบบใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 109 )
 • 5. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายนำสั่งยาแผนโบราณ( 194 )
 • 6. ยบ.3-บัญชีรายชื่อวัตถุดิบ( 185 )
 • 7. ยบ.12-คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแผนโบราณ( 201 )
 • 8. ยบ9-บัญชีการนำหรือสั่งยาแผนโบราณ( 177 )
 • 9. ยบ.14-คำขอใบแทนใบอนุญาตย้ายสถานที่ยาแผนโบราณ( 171 )
 • 10. ยบ.16-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาแผนโบราณ( 203 )
 • 11. ยบ.1-คำขออนุญาตผลิต ขายหรือนำสั่งยาแผนโบราณ( 174 )
 • 12. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระท่อม( 84 )
 •  โฆษณายา
 • 1. คำขออนุญาตโฆษณายา( 204 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตโฆษณายา( 243 )
 • 3. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่1)( 233 )
 • 4. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่2)( 177 )
 • 5. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่3)( 185 )
 •  แบบตรวจสถานที่
 • 1. แบบประเมินร้านขายยา รายใหม่( 229 )
 • 2. แบบบันทึกการตรวจร้านขายยา GPP ขย.1( 280 )
 • 3. แบบบันทึกตรวจเฝ้าระวังร้านขายยา( 222 )
 • 4. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.2( 141 )
 • 5. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.3( 117 )
 • 6. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.4( 120 )
 • 7. แบบตรวจสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร รายใหม่( 116 )
 • 8. แบบตรวจสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เฝ้าระวัง( 106 )