รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

ยา

        ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตขายหรือผลิตยา ต้องพิจารณาว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ และประเภทการดำเนินการ ว่าเป็นรายใหม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอย้าย หรือใบแทนใบอนุญาต
ยา(ดาวน์โหลด)
 คำแนะนำการขออนุญาต คู่มือผู้ประกอบการ E-submission
 • 1. หนังสือเเจ้งขอเข้าใช้งานระบบ Skynet( 6092 )
 • 2. การเข้าใช้งานระบบ Skynet ระบบยา( 329 )
 • 3. **ใหม่** link เอกสารจากกองยา( 286 )
 • 4. คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการยา วัตถุเสพติด( 728 )
 • 5. link เอกสารจากกองยา( 762 )
 •  ยาแผนปัจจุบัน
 • 1. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์( 370 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนผู้ดำเนินการนิติบุคคล( 626 )
 • 3. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 651 )
 • 4. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่( 375 )
 • 5. ชุดคำขออนุญาตเปิดร้านยา รายใหม่( 734 )
 • 6. หนังสือเเจ้งผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ต่ออายุ ในปี 2565( 379 )
 • 7. ​แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา( 211 )
 • 8. แบบ จภก.1 แจ้งการเข้าปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 470 )
 • 9. ชุดคำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน 12-6-66( 272 )
 • 10. ชุดคำขอการย้ายสถานที่ขายยา 12-6-66( 284 )
 • 11. หน้าที่ผู้รับอนุญาต ขายยา( 255 )
 • 12. ชุดคำขออนุญาตสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 12-6-66( 234 )
 • 13. ชุดคำขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาสัตว์12-6-66( 194 )
 • 14. หนังสือเเจ้งขอเข้าใช้งานระบบ Skynet 12-6-66( 238 )
 • 15. แบบฟอร์ม และคู่มือการตรวจ GPP ในร้านยา( 177 )
 • 16. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงอื่นๆ( 623 )
 • 17. แบบตรวจเอกสาร-เปลี่ยนแปลงเภสัชกร( 730 )
 • 18. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 423 )
 • 19. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการกรณีนิติบุคคล( 585 )
 • 20. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน( 627 )
 • 21. ขย 17 ขอแก้ไขใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 724 )
 • 22. ขย 16 ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน( 709 )
 • 23. แจ้งเลิกกิจการ นิติบุคคล( 333 )
 • 24. แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา( 449 )
 • 25. แจ้งเลิก ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 589 )
 • 26. ขย.1-คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน( 669 )
 • 27. ขย.14-คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ( 771 )
 • 28. แบบตรวจเอกสาร-ย้ายเพิ่มลดสถานที่( 617 )
 • 29. แบบแสดงภาพถ่ายประกอบการย้ายสถานที่( 376 )
 • 30. แบบแสดงแผนที่ของร้านยา( 420 )
 • 31. แบบแสดงแผนผังภายในร้านยา( 392 )
 • 32. คำรับรองของผู้รับอนุญาตที่จะให้เภสัชกรอยู่ประจำตลอดเวลา( 381 )
 • 33. หนังสือต่ออายุร้านยา สำหรับปี 2567( 410 )
 •  ยาแผนโบราณ
 • 1. ขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ขายยาแผนโบราณ( - )
 • 2. การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชง - กัญชาเป็นส่วนประกอบ( 178 )
 • 3. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 326 )
 • 4. คำขอเปลี่ยนรูปแบบใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร( 247 )
 • 5. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตขายนำสั่งยาแผนโบราณ( 339 )
 • 6. ยบ.3-บัญชีรายชื่อวัตถุดิบ( 318 )
 • 7. ยบ.12-คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแผนโบราณ( 323 )
 • 8. ยบ9-บัญชีการนำหรือสั่งยาแผนโบราณ( 298 )
 • 9. ยบ.14-คำขอใบแทนใบอนุญาตย้ายสถานที่ยาแผนโบราณ( 294 )
 • 10. ยบ.16-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาแผนโบราณ( 332 )
 • 11. ยบ.1-คำขออนุญาตผลิต ขายหรือนำสั่งยาแผนโบราณ( 305 )
 • 12. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระท่อม( 168 )
 •  โฆษณายา
 • 1. คำขออนุญาตโฆษณายา( 342 )
 • 2. แบบตรวจเอกสาร-ขออนุญาตโฆษณายา( 365 )
 • 3. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่1)( 363 )
 • 4. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่2)( 309 )
 • 5. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณายา (แบบที่3)( 309 )
 •  แบบตรวจสถานที่
 • 1. แบบประเมินร้านขายยา รายใหม่( 440 )
 • 2. แบบบันทึกการตรวจร้านขายยา GPP ขย.1( 546 )
 • 3. แบบบันทึกตรวจเฝ้าระวังร้านขายยา( 396 )
 • 4. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.2( 259 )
 • 5. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.3( 251 )
 • 6. แบบตรวจประเมิน GPP ขย.4( 253 )
 • 7. แบบตรวจสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร รายใหม่( 259 )
 • 8. แบบตรวจสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เฝ้าระวัง( 254 )