รายการเอกสาร แบบฟอร์ม

คลินิกเอกชน

คลินิกเอกชน(ดาวน์โหลด)
 ขอใหม่
  • 1. ชุดคำขอเปิดสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 216 )
  • 2. รายการเอกสารในการขออนุญาตเปิดคลินิก( 274 )
  • 3. แบบ สพ.1 คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 228 )
  • 4. แบบ สพ.2 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 219 )
  • 5. แบบ สพ.3 คำขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 191 )
  • 6. แบบ สพ.4 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( 185 )
  • 7. แบบ สพ.5 คำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล( 209 )
  • 8. แบบ สพ.6 หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ( 229 )
  • 9. แบบ สพ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล( 236 )
  • 10. การขออนุญาตโฆษณาสถานพยาบาล( 131 )