ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)

แผนผัง

แผนผังศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)

ขั้นตอนให้บริการ

ขั้นตอนให้บริการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)

ต่ออายุประจำปี

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่างๆ

พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

ประเภทค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตาม ม. 44 (คำสั่ง คสช. ที่ 77/2559) ** สถานพยาบาลของรัฐได้รับการยกเว้น **
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
ลำดับ
 รายการ
ค่าธรรมเนียม(บาท)
ลำดับ
 รายการ
ค่าธรรมเนียม(บาท)
ค่าใช้จ่ายตาม ม. 44 (คำสั่ง คสช. ที่ 77/2559)
1.
คำขออนุญาต (รายใหม่) สถานที่ ยาแผนปัจจุบัน/ยาแผนโบราณ [บัญชี 1ข้อ1.1/บัญชี 1ข้อ1.2]
500
2.
คำขอย้าย สถานที่ ยาแผนปัจจุบัน/ยาแผนโบราณ [บัญชี 1ข้อ1.3/บัญชี 1ข้อ1.4]
500
3.
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง สถานที่ ยาแผนปัจจุบัน/ยาแผนโบราณ [บัญชี 1ข้อ1.5/บัญชี 1ข้อ1.6]
300
4.
คำขอต่ออายุ สถานที่ ยาแผนปัจจุบัน/ยาแผนโบราณ [บัญชี 1ข้อ5]
500
5.
ค่าใช้จ่ายตรวจสถานที่ GPP [บัญชี 2 ข้อ8.3]
2,000
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
1.
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
2,000
2.
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
1,000
3.
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
1,000
4.
ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ
300
5.
ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ
1,000
6.
ใบแทนใบอนุญาต
100

พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

ประเภทค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตาม ม. 44 (คำสั่ง คสช. ที่ 77/2559) ** สถานพยาบาลของรัฐได้รับการยกเว้น **
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
ลำดับ
 รายการ
ค่าธรรมเนียม(บาท)
ลำดับ
 รายการ
ค่าธรรมเนียม(บาท)
ค่าใช้จ่ายตาม ม. 44 (คำสั่ง คสช. ที่ 77/2559)
1.
คำขออนุญาต (รายใหม่) ขาย/ครอบครอง วจ. 2,3,4 [บัญชี 1ข้อ1.2 (ร้านยา) /บัญชี 1ข้อ 1.20 (สพ.)]
500
2.
คำขอย้าย สถานที่ [บัญชี 1ข้อ 1.19]
300
3.
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการในใบอนุญาต [บัญชี 1ข้อ 1.18]
300
4.
คำขอต่ออายุ สถานที่ [บัญชี 1ข้อ 1.17]
300
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
1.
ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2
1,000
2.
ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 3 และ 4 (ร้านยา)
1,000
3.
ใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 3 และ 4 (คลินิก)
500
4.
ใบแทนใบอนุญาต
100

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ประเภทค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตาม ม. 44 (คำสั่ง คสช. ที่ 77/2559) ** สถานพยาบาลของรัฐได้รับการยกเว้น **
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
ลำดับ
 รายการ
ค่าธรรมเนียม(บาท)
ลำดับ
 รายการ
ค่าธรรมเนียม(บาท)
ค่าใช้จ่ายตาม ม. 44 (คำสั่ง คสช. ที่ 77/2559)
1.
คำขออนุญาตจำหน่าย/มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ 2 (รายใหม่) [บัญชี 1ข้อ1.7]
500
2.
คำขออนุญาตผลิต/จำหน่าย ยาเสพติดประเภท 5 (รายใหม่) [บัญชี 1ข้อ1.9]
500
3.
ใบอนุญาต/หนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิต/จำหน่าย ยาเสพติดประเภท 5 [บัญชี 3 ข้อ 2]
1,000
4.
การตรวจสถานที่ปลูกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) [บัญชี 2 ข้อ 9.2] (ขึ้นกับขนาดแปลงปลูก ตั้งแต่ 1 ไร่ – 20 ไร่ ขึ้นไป : เฉพาะนิติบุคคล)
1,000-10,000
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
1.
ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (สถานพยาบาลเอกชน)
1,000
2.
ใบแทนใบอนุญาต
100

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
ลำดับ
 รายการ
ค่าธรรมเนียม(บาท)
ลำดับ
 รายการ
ค่าธรรมเนียม(บาท)
1.
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
1,000
2.
ใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล
250
3.
การประกอบกิจการสถานพยาบาล
500
4.
ใบแทนใบอนุญาต
200
5.
เปลี่ยนแปลงแก้ไขในใบอนุญาต
100

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ประเภทค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตาม ม. 44 (คำสั่ง คสช. ที่ 77/2559)
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
ลำดับ
 รายการ
ค่าธรรมเนียม(บาท)
ลำดับ
 รายการ
ค่าธรรมเนียม(บาท)
ค่าใช้จ่ายตาม ม. 44 (คำสั่ง คสช. ที่ 77/2559)
1.
คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน [ตามบัญชี 1 ข้อ 1.1 (1)] (สบ.1/1)]
1,000
2.
การยื่นแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน กรณีเพิ่มประเภทอาหาร หรือเปลี่ยนแปลงแบบแปลน แผนผัง หรือเครื่องจักร [ตามบัญชี 1 ข้อ 1.1 (2)] (สบ.2)
500
3.
การยื่นแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน กรณีแก้ไขรายการอื่น นอกเหนือจากการเพิ่มประเภท หรือเปลี่ยนแปลง แบบแปลน แผนผัง หรือเครื่องจักร (สบ.2)
250
4.
คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร [ตามบัญชี 1 ข้อ 1.1 (3)] (อ.2)
2,000
5.
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร กรณี เปลี่ยนแปลงแบบแปลน แผนผัง หรือเครื่องจักร [ตามบัญชี 1 ข้อ 1.1 (6.1)] (ส.4)
1,000
6.
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร กรณีแก้ไขรายการอื่นๆ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง แบบแปลน แผนผัง หรือเครื่องจักร [ตามบัญชี 1 ข้อ 1.1 (6.2)] (ส.4)
500
7.
คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร [ตามบัญชี 1 ข้อ 1.2 (1)] (อ.6)
5,000
8.
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร [ตามบัญชี 1 ข้อ 1.2 (4)] (ส.5)
500
9.
คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (ของสถานที่นำเข้า) (อ.10)
1,000
10.
ค่าใช้จ่ายในการพิจารณา และตรวจสถานประกอบการ [ตามบัญชี 2 ข้อ 2.5]
3,000
11.
ค่าส่วนต่างในการพิจารณา และการตรวจสถานประกอบการภายหลังการตรวจประเมิน พิจารณาจากกำลังแรงม้า และจำนวนคนงาน
12.
คำขอต่อใบอนุญาตผลิตอาหาร [ตามบัญชี 1 ข้อ 1.1 (4)] (อ.3)
500
13.
คำขอต่อใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร [ตามบัญชี 1 ข้อ 1.2 (2)] (อ.8)
500
14.
คำขอจดทะเบียน (สบ.5)
2,000
15.
คำขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร (สบ.6)
500
16.
การตรวจสอบและสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องการอนุญาต (คัดสำเนา สบ.1/1, สบ.5/1) (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าถ่ายเอกสาร) [ตามบัญชี 3 ข้อ 3.1 (2)]
100
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
1.
ใบอนุญาตผลิตอาหารสำหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ โดยมี จำนวนแรงม้า < 2 แรงม้า และ จำนวนคนงาน ≥50 คน
5,000
2.
ใบอนุญาตผลิตอาหารสำหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ โดยมี จำนวนแรงม้า ตั้งแต่ 2 แรงม้า แต่ไม่ถึง 10 แรงม้า และจำนวนคนงาน ≥50 คน
6,000
3.
ใบอนุญาตผลิตอาหารสาหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ โดยมี จำนวนแรงม้า ตั้งแต่ 10 แรงม้าแต่ไม่ถึง 25 แรงม้า และจำนวนคนงาน ≥50 คน
7,000
4.
ใบอนุญาตผลิตอาหารสำหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ โดยมี จำนวนแรงม้า ตั้งแต่ 25 แรงม้าแต่ไม่ถึง 50 แรงม้า และจำนวนคนงาน ≥50 คน
8,000
5.
ใบอนุญาตผลิตอาหารสำหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป และไม่จำกัดจำนวนคนงาน
10,000
6.
ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
15,000
7.
ใบแทนใบอนุญาต
500
*ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ.2560) **อ้างอิงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 แห่ง พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 (สอดคล้องกับ พรบ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ตามหนังสือที่ สธ 1010.2/ว 152725 ลวท.18 พ.ย.62 เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตอาหาร

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
ลำดับ
 รายการ
ค่าธรรมเนียม(บาท)
ลำดับ
 รายการ
ค่าธรรมเนียม(บาท)
1.
ใบอนุญาต/ต่ออายุ (ทุก 5 ปี) ประเภทกิจการนวดเพื่อสุขภาพ/นวดเพื่อเสริมความงาม
สำหรับพื้นที่การให้บริการ
 
[ ] ไม่เกิน 100 ตร.ม.
500
 
[ ] ไม่เกิน 200 ตร.ม
1,500
 
[ ] ไม่เกิน 400 ตร.ม
3,000
 
[ ] เกิน 400 ตร.ม
5,000
2.
ใบอนุญาต/ต่ออายุ (ทุก 5 ปี) ประเภทกิจการ สปาเพื่อสุขภาพ
สำหรับพื้นที่การให้บริการ
 
[ ] ไม่เกิน 100 ตร.ม.
1,000
 
[ ] ไม่เกิน 200 ตร.ม
3,000
 
[ ] ไม่เกิน 400 ตร.ม
6,000
 
[ ] เกิน 400 ตร.ม
10,000
3.
ค่าธรรมเนียมรายปี ประเภทกิจการ นวดเพื่อสุขภาพ หรือเสริมความงาม
500
4.
ค่าธรรมเนียมรายปี ประเภทกิจการ สปาเพื่อสุขภาพ
1,000
5.
ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ
1,000
6.
ใบแทนใบอนุญาต
300
7.
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต
300

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต คัดลอกมาเฉพาะที่ใช้บ่อยๆ นอกเหนือจากนี้ ผู้ประกอบการสามารถดูจากกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละพระราชบัญญัติ

คุณธรรมและความโปร่งใส

คุณธรรมและความโปร่งใสศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)