จองคิวนัดหมาย

แบบฟอร์มการจองคิวนัดหมาย
*จองคิวนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ในวันและเวลาราชการ
ประเภทการจองคิว*
  ขอคำปรึกษาสำหรับรายใหม่
  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำหรับรายเก่า
เลือกประเภทการจองคิว
วันที่จอง*
เลือกวันที่จอง
เลือกช่วงเวลา
เลือกช่วงเวลา
เลือกช่วงเวลา
เลือกประเภทงาน
ชื่อ-นามสกุล*
ระบุชื่อ-นามสกุล
สถานประกอบการ*
ระบุชื่อสถานประกอบการ(ไม่มีข้อมูล ใส่ -)
(กรณีได้รับอนุญาตแล้ว ขอให้ระบุชื่อให้ตรงตามใบอนุญาต อนึ่ง สำหรับรายใหม่ ขอให้ระบุชื่อตามใบทะเบียนพาณิชย์หรือชื่อที่ต้องการขออนุญาต)
โทรศัพท์*(ไม่ต้องใส่ -)
ระบุเบอร์โทรศัพท์
เพิ่มเติม(ถ้ามี) (กรณีเลื่อนนัด กรุณาระบุว่าเลื่อนนัดจากวันที่…. เวลา… )
เช็คคิว
*เพื่อความรวดเร็วในการจองคิว ควรตรวจสอบวันที่และช่วงเวลา ก่อนจองคิวนัดหมาย
*ถ้าวันที่เลือกเป็นวันหยุดราชการ จะบันทึกการจองคิวนัดหมายไม่ได้